Historick? ?asopis 04/1996
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

216

Rok vydania

1996

Hmotnosť

362,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

O s l a n s k ?, Franti?ek: K podmienkam a prame?om sviato?n?ch dn? v stredoveku   569

M r v a, Ivan: Kuruck? vojna na Slovensku a jej d?sledky v rokoch 1704 ? 1711   583

K r a j ? o v i ? o v ?, Nata?a: K ot?zke person?lneho obsadzovania org?nov ?t?tnej a verejnej spr?vy na Slovensku v prv?ch rokoch po vzniku ?SR   612

M a r u ? i a k, Juraj: Po?sk? kuri?rska slu?ba a Slovensko v rokoch 1939 ? 1945   632

 

Rozh?ady

V o z ? r, Jozef: P?sobenie mision?rov zo Slovenska v z?morsk?ch krajin?ch v 17. a v 18. storo??   649

 

Materi?ly

N e n a ? e v a, S. Zoja: Slovensk? ot?zka v kontexte n?rodn?ch hnut? Uhorska na konci 19. a za?iatkom 20. storo?ia   667

 

Arch?v

M a r j i n a, V. Valentina: V?ze? butyrskej cely Ferdinand ?atlo?   678

 

Recenzie

C i n t a v ?, P.: Po stop?ch Bielej l?gie v protikomunistickom odboji (V. Varinsk?)   701

T r a j d o s, T. (ed.): Spisz i Orawa (J. Maru?iak)   703

R. W. Seton-Watson and his Relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906?1951 (E. Jake?ov?)   707

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   709

 

Historiografia na Slovensku 1994 (Al?beta Sedliakov?)