Historick? ?asopis 03/1994
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

208

Rok vydania

1994

Hmotnosť

350,00g

Formát

170x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

K o h ? t o v ?, M?ria: Mestotvorn? proces na Z?hori do konca 14. storo?ia   401

K u s e n d a, Radoslav: Dovoz text?li? do Bratislavy koncom 15. a za?iatkom 16. storo?ia   409

M a r e ? k o v ?, Marie: Majetkov? struktura a soci?ln? rozvrstven? obyvatel v?chodoslovensk?ch svobodn?ch kralovsk?ch m?st v ran?m novov?ku  425

T i b e n s k ?, J?n: ?silie Adama Franti?ka Koll?ra o organiz?ciu vedeck?ho ?ivota v Uhorsku v 18. storo?? a Daniel Trstiansky   446

? o w a l s k ?, Eva: Uhorsk? etapa ?ivota Johanna Ignaza Felbigera (1724 ? 1788)  455

C a m b e l, Samuel: Vznik a za?iatky Sedliackej banky v Bratislave   468

? t e f ? n i k o v ?, Ant?nia: Predpoklady zavedenia sovietskeho modelu v ekonomike Bulharska a Rumunska (1945 ? 1948)   491

? i e r n a-L a n t a y o v ?, Dagmar: V?voj eur?pskych kraj?n sovietskeho bloku v rokoch 1947 ? 1949 poh?adom ?eskoslovensk?ch diplomatov   506

 

Rozh?ady

S l o b o d n ? k, Martin: Koncepcia ??nskej zahrani?nej politiky v obdob? pred a za vl?dy dynastie Tchang   520

 

Materi?ly

K u ? m a, Ivan: Politick? predstavitelia Slovenskej republiky r?d roku 1919   534

 

Arch?v

K a m e n e c, Ivan: Svedectvo Ladislava Novomesk?ho v procese s Alexandrom Machom pred N?rodn?m s?dom v Bratislave z roku 1946   553

 

R e c e n z i e

J a b l o n i c k ?, J.: Glosy o historiografii Slovensk?ho n?rodn?ho povstania. Zneu??vanie a fal?ovanie dej?n SNP (I. Kamenec)   563

B a r n o v s k ?, M.: Na ceste k monopolu moci. Mocensk? z?pasy na Slovensku v rokoch 1945 ?1948 (?. ?utaj)   565

N e ? a s, C.: Na prahu ?esk? kapit?lov? expanze (R. Holec)   568

Studia Historica Nitriensia I. (J. Kor?ek)   570

V o l o k i t i n a, T. V. ? M u r a ? k o, G. P. ? N o s k o v a, A. F.: Narodnaja demokratija ? mif ili rea?nos?? Ob?estvenno-politi?eskije processy v Vosto?noj Jevrope 1944?1948 gg. (M. Barnovsk?)   573

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   576