Historický časopis 03/1994
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

208

Rok vydania

1994

Hmotnosť

350,00g

Formát

170x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

K o h ú t o v á, Mária: Mestotvorný proces na Záhori do konca 14. storočia   401

K u s e n d a, Radoslav: Dovoz textílií do Bratislavy koncom 15. a začiatkom 16. storočia   409

M a r e č k o v á, Marie: Majetková struktura a sociální rozvrstvení obyvatel východoslovenských svobodných kralovských měst v raném novověku  425

T i b e n s k ý, Ján: Úsilie Adama Františka Kollára o organizáciu vedeckého života v Uhorsku v 18. storočí a Daniel Trstiansky   446

К o w a l s k á, Eva: Uhorská etapa života Johanna Ignaza Felbigera (1724 – 1788)  455

C a m b e l, Samuel: Vznik a začiatky Sedliackej banky v Bratislave   468

Š t e f á n i k o v á, Antónia: Predpoklady zavedenia sovietskeho modelu v ekonomike Bulharska a Rumunska (1945 – 1948)   491

Č i e r n a-L a n t a y o v á, Dagmar: Vývoj európskych krajín sovietskeho bloku v rokoch 1947 – 1949 pohľadom československých diplomatov   506

 

Rozhľady

S l o b o d n í k, Martin: Koncepcia čínskej zahraničnej politiky v období pred a za vlády dynastie Tchang   520

 

Materiály

K u č m a, Ivan: Politickí predstavitelia Slovenskej republiky rád roku 1919   534

 

Archív

K a m e n e c, Ivan: Svedectvo Ladislava Novomeského v procese s Alexandrom Machom pred Národným súdom v Bratislave z roku 1946   553

 

R e c e n z i e

J a b l o n i c k ý, J.: Glosy o historiografii Slovenského národného povstania. Zneužívanie a falšovanie dejín SNP (I. Kamenec)   563

B a r n o v s k ý, M.: Na ceste k monopolu moci. Mocenské zápasy na Slovensku v rokoch 1945 –1948 (Š. Šutaj)   565

N e č a s, C.: Na prahu české kapitálové expanze (R. Holec)   568

Studia Historica Nitriensia I. (J. Korček)   570

V o l o k i t i n a, T. V. – M u r a š k o, G. P. – N o s k o v a, A. F.: Narodnaja demokratija – mif ili reaľnosť? Občestvenno-političeskije processy v Vostočnoj Jevrope 1944–1948 gg. (M. Barnovský)   573

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   576