Historick? ?asopis 03/1999
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

220

Rok vydania

1999

Hmotnosť

363,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

U l i ? n ?, Ferdinand: Problematika metodsk?ho kres?anstva na Slovensku   349

H o m z a, Martin: Pokus o interpret?ciu ?lohy k?a?nej Adelaidy v Uhorsko-po?skej kronike   357

? u r k o v ?, M?ria: Podpo?anie a najstar?ie dejiny Detvy   383

L e n g y e l o v ?, T?nde: Hospod?rske pomery v zemepansk?ch mest?ch na Slovensku v 16. ? 17. storo??   404

S u ? k o, Ladislav: Miesto auton?mneho Slovenska v politike Nemeckej r??e (september 1938 ? marec 1939)   420

M i c h ? l e k, Slavom?r: Rada slobodn?ho ?eskoslovenska 1948 ? 1960   432

B a r n o v s k ?, Michal: Legaliz?cia gr?ckokatol?ckej cirkvi v ?eskoslovensku roku 1968   447

 

Rozh?ady

S o r b y, Karol: Bagdadsk? pakt a probl?my arabskej zahrani?nej politiky v polovici p??desiatych rokov   466

 

Arch?v

A m b r o s, Peter: Rab?novo svedectvo o obliehan? Pre?porka v lete 1809   489

 

Recenzie

P i c h l e r, T.: N?rodovci a ob?ania: o slovenskom politickom myslen? v 19. storo?? (M. Podrimavsk?)   511

Listy ?udov?ta ?t?ra IV. (Dodatky) (J. Hu?ko)   513

M a j t ? n, M.: N?zvy obc? Slovenskej republiky (V?vin v rokoch 1773 ? 1997) (P. Horv?th)   515

V a c u l ? k, J.: D?jiny voly?sk?ch ?ech? I., II., (M. Zavack?)  521

Weg von ?sterreich! Das Weltkriegsexil von Masaryk und Bene? im Spiegel ihrer Briefe und Aufzeichnungen aus den Jahren 1914 bis 1918 (R. Holec)   524

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   526