Historick? ?asopis 03/2004
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

167

Rok vydania

2004

Hmotnosť

274,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

M u s i l, Franti?ek: Gesta Hungarorum a historicko-zemepisn? obraz Slovenska   433

L y s ?, Miroslav: Politika ?esk?ho knie?a?a B?etislava 1. (1035 ? 1055) vo?i Uhorsku   451

B a r n o v s k ?, Michal: Slovensk? spolo?nos? v zrkadle v?skumov verejnej mienky v rokoch 1948 ? 1949   469

 

M a t e r i ? l y

M i c h e l a, Miroslav: Reakcia slovensk?ch politick?ch kruhov a tla?e na Rothermerovu akciu (1927 ? 1928)   503

 

Rozh?ady

S o r b y, Karol: S?ria v tieni vojensk?ch prevratov (1946 ? 1954)   523

 

Arch?v

H o l ? k, Martin: Listy Andreja Hlinku z rokov 1918 ? 1921   545

 

Recenzie

? e ? u c h, P.: Medzi V?chodom a Z?padom. Byzantsko-slovansk? trad?cia, kult?ra a jazyk na v?chodnom Slovensku (J. Skladan?)   565

Dejiny v?ku nejistot. Sborn?k k p??le?itosti 70. narozenin Du?ana T?e?t?ka (R. Marsina)   567

K u b ?, E. ? E x n e r, G.: Tschechen und Tschechinen, Verm?gensetzung und Restitution (?esi a ?e?ky, konfi?k?cia majetku a re?tit?cia) (?. Hallon)  570

 

GLOSY ?? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   574