Historický časopis 04/2010
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

206

Rok vydania

2010

Hmotnosť

340,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Te ó r i a  a  m e t o d o l ó g i a

J a n č o v i č, Ivan: K problematike narativity a referencie v historiografii a v umeleckej literatúre  621

 

Š t ú d i e

H a n u l a, matej: Slovenskí agrárnici medzi zlučovacím zjazdom a parlamentnými voľbami v roku 1925  633

T k á č, Ján: Chorvátsko v politike Slovenskej republiky v rokoch 1941 – 1945  659

P e š e k, Jan: Mocenský zásah proti Strane slobody v roku 1956 – prípad Vincent Pokojný a spol.  685

 

R o z h ľ a d y

Č a r n o g u r s k á, Marina: Päťdesiat rokov slovenskej sinológie  699

 

D i s k u s i a

Z e m k o, Milan: Ad: Dušan Kováč, Problém písania mien historických osobností z obdobia uhorských dejín  725

C h a l u p e c k ý, Ivan: Niekoľko poznámok ku kauze „Vojtaššák a Baldovské kúpele“  729

H l a v i n k a, Ján – K a m e n e c, Ivan: Stanovisko autorov k recenzii Ivana Chalupeckého  741

 

R e c e n z i e

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (Juraj Dvorský) 747

H u r b a n i č, Martin: Posledná vojna antiky (Martin Konečný) 749

K o p e č e k, Michal: Hledání ztraceného smyslu revoluce (Adam Hudek) 751

 

G l o s y 755

 

K r o n i k a  761

 

O b h á j e n é  p r á c e  766

 

S l o v e n s k á  h i s t o r i o g r a f i a  2 0 0 8 (Alžbeta Sedliaková)  769