Historick? ?asopis 04/2010
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

206

Rok vydania

2010

Hmotnosť

340,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Te ? r i a  a  m e t o d o l ? g i a

J a n ? o v i ?, Ivan: K problematike narativity a referencie v historiografii a v umeleckej literat?re  621

 

? t ? d i e

H a n u l a, matej: Slovensk? agr?rnici medzi zlu?ovac?m zjazdom a parlamentn?mi vo?bami v roku 1925  633

T k ? ?, J?n: Chorv?tsko v politike Slovenskej republiky v rokoch 1941 ? 1945  659

P e ? e k, Jan: Mocensk? z?sah proti Strane slobody v roku 1956 ? pr?pad Vincent Pokojn? a spol.  685

 

R o z h ? a d y

? a r n o g u r s k ?, Marina: P??desiat rokov slovenskej sinol?gie  699

 

D i s k u s i a

Z e m k o, Milan: Ad: Du?an Kov??, Probl?m p?sania mien historick?ch osobnost? z obdobia uhorsk?ch dej?n  725

C h a l u p e c k ?, Ivan: Nieko?ko pozn?mok ku kauze ?Vojta???k a Baldovsk? k?pele?  729

H l a v i n k a, J?n ? K a m e n e c, Ivan: Stanovisko autorov k recenzii Ivana Chalupeck?ho  741

 

R e c e n z i e

Kapitoly zo s??asnej filozofie dej?n (Juraj Dvorsk?) 747

H u r b a n i ?, Martin: Posledn? vojna antiky (Martin Kone?n?) 749

K o p e ? e k, Michal: Hled?n? ztracen?ho smyslu revoluce (Adam Hudek) 751

 

G l o s y 755

 

K r o n i k a  761

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  766

 

S l o v e n s k ?  h i s t o r i o g r a f i a  2 0 0 8 (Al?beta Sedliakov?)  769