Historický časopis 04/2014
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

202

Rok vydania

2014

Hmotnosť

332,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

B y s t r i c k ý, Peter: Obraz vlkolaka v stredovekej literatúre  597

K u š n i r á k o v á, Ingrid: Reforma rehoľných inštitúcií v kontexte cirkevných reforiem Márie Terézie  621

H a l l o n, Ľudovít – S c h v a r c, Michal: Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939 – 1945  645

 

R o z h ľ a d y

S a v i č, Zvezdan – Z d r a v k o v i č, Danijela – Š i l j a k, Violeta: Sokolstvo ako model interkulturálnej spolupráce  679

D r á b i k, Jakub: K problematike definície pojmu fašizmus, „nového konsenzu“ a vývoja v bádaní o fašizme  695

 

R e c e n z i e

S c h l e i f f, Hartmut – K o n e č n ý, Peter et al. Staat, Bergbau und Bergakademie (Miroslav Lacko) 719

J a b l o n i c k ý, Tomáš. Profesor August Miřička. Memorabilia iuridica sb. 7 (Katarína Zavacká)  723

 

G l o s y  727

 

K r o n i k a  733

 

Slovenská historiografia 2012 (Alžbeta Sedliaková)  739