Historick? ?asopis 04/2014
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

202

Rok vydania

2014

Hmotnosť

332,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

B y s t r i c k ?, Peter: Obraz vlkolaka v stredovekej literat?re  597

K u ? n i r ? k o v ?, Ingrid: Reforma reho?n?ch in?tit?ci? v kontexte cirkevn?ch reforiem M?rie Ter?zie  621

H a l l o n, ?udov?t ? S c h v a r c, Michal: Predstavy, realita a medzin?rodn? kontext soci?lneho ?t?tu v Slovenskej republike 1939 ? 1945  645

 

R o z h ? a d y

S a v i ?, Zvezdan ? Z d r a v k o v i ?, Danijela ? ? i l j a k, Violeta: Sokolstvo ako model interkultur?lnej spolupr?ce  679

D r ? b i k, Jakub: K problematike defin?cie pojmu fa?izmus, ?nov?ho konsenzu? a v?voja v b?dan? o fa?izme  695

 

R e c e n z i e

S c h l e i f f, Hartmut ? K o n e ? n ?, Peter et al. Staat, Bergbau und Bergakademie (Miroslav Lacko) 719

J a b l o n i c k ?, Tom??. Profesor August Mi?i?ka. Memorabilia iuridica sb. 7 (Katar?na Zavack?)  723

 

G l o s y  727

 

K r o n i k a  733

 

Slovensk? historiografia 2012 (Al?beta Sedliakov?)  739