Historický časopis 04/2016
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

2008

Rok vydania

2016

Hmotnosť

344,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti

(História, historiografia a etika)

 

K o v á č, Dušan: Veda, historiografia a etika  579

Š u c h, Juraj: Konštruktivistické chápanie histórie a jej etická dimenzia  587

H o l e c, Roman: Historický prameň a etika (na stole, pod stolom a kdesi inde...)  597

L e n g y e l o v á, Tünde: Historik a médiá v dobe povrchnosti  611

V ö r ö s, László: Sociálna funkcia historického poznania a vedecké písanie dejín v 21. storočí  619

Š v o r c, Peter: Etika bádateľa vo vzťahu k minulosti a súčasnosti  631

O r o s o v á, Martina: Ochrana osobných údajov podľa zákona o archívoch a registratúrach – problém prístupu k informáciám pri výskume  639

B e n k o, Juraj – G o g o l á k o v á, Elena: Plagiátorstvo vo vede, etické štandardy a autorský zákon  645

Š k v a r n a, Dušan: Otázniky nad vysokoškoslým štúdiom histórie  669

Z a v a c k á, Marína: Diplom ako záručný list  679

P e k á r, Martin: Historik medzi mlynskými kameňmi  683

V o r e l, Petr: Hodnocení výsledků vědy a výzkumu v oboru „Historie“ v České republice v letech 2013–2016  699

Č i č a j, Viliam: Historiografia v preprojektivizovanom svete  713

S z e g h y o v á, Blanka: Začnime od seba: kvalita verzus kvantita alebo kde sa stratili korekúry?  719

Geschichte, Geschichtsschreibung, Ethik (Resümee) 725

Správa o činnosti SHS pri SAV (máj 2011 – máj 2016)  729

Správa o činnosti Slovenského národného komitétu historikov v rokoch 2011 – 2016 s odkazom na prehľad všetkých aktivít  737

Výzva účastníkov 15. zjazdu SHS pri SAV  742

 

D i s k u s i a

K a m e n e c, Ivan: K článku Petra Mosného a Miriam Laclavíkovej Slováci a slovenská štátnosť 1939 – 1945 alebo nemali by sme už konečne prijať našu štátoprávnu minulosť?  745

D r g o, Ján: Reakcia na diskusný príspevok Kataríny Zavackej publikovaný v Historickom časopise v č. 4/2015, s. 679-687  751

 

R e c e n z i e

K o v á č, Dušan a kol.: Dejiny Slovenskej akadémie vied (Miroslav T. Morovics) 755

 

G l o s y  761

 

K r o n i k a  765

 

O b h á j e n é  p r á c e  769