Historick? ?asopis 04/2016
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

2008

Rok vydania

2016

Hmotnosť

344,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

15. zjazd Slovenskej historickej spolo?nosti

(Hist?ria, historiografia a etika)

 

K o v ? ?, Du?an: Veda, historiografia a etika  579

? u c h, Juraj: Kon?truktivistick? ch?panie hist?rie a jej etick? dimenzia  587

H o l e c, Roman: Historick? prame? a etika (na stole, pod stolom a kdesi inde...)  597

L e n g y e l o v ?, T?nde: Historik a m?di? v dobe povrchnosti  611

V ? r ? s, L?szl?: Soci?lna funkcia historick?ho poznania a vedeck? p?sanie dej?n v 21. storo??  619

? v o r c, Peter: Etika b?date?a vo vz?ahu k minulosti a s??asnosti  631

O r o s o v ?, Martina: Ochrana osobn?ch ?dajov pod?a z?kona o arch?voch a registrat?rach ? probl?m pr?stupu k inform?ci?m pri v?skume  639

B e n k o, Juraj ? G o g o l ? k o v ?, Elena: Plagi?torstvo vo vede, etick? ?tandardy a autorsk? z?kon  645

? k v a r n a, Du?an: Ot?zniky nad vysoko?kosl?m ?t?diom hist?rie  669

Z a v a c k ?, Mar?na: Diplom ako z?ru?n? list  679

P e k ? r, Martin: Historik medzi mlynsk?mi kame?mi  683

V o r e l, Petr: Hodnocen? v?sledk? v?dy a v?zkumu v oboru ?Historie? v ?esk? republice v letech 2013?2016  699

? i ? a j, Viliam: Historiografia v preprojektivizovanom svete  713

S z e g h y o v ?, Blanka: Za?nime od seba: kvalita verzus kvantita alebo kde sa stratili korek?ry?  719

Geschichte, Geschichtsschreibung, Ethik (Res?mee) 725

Spr?va o ?innosti SHS pri SAV (m?j 2011 ? m?j 2016)  729

Spr?va o ?innosti Slovensk?ho n?rodn?ho komit?tu historikov v rokoch 2011 ? 2016 s odkazom na preh?ad v?etk?ch aktiv?t  737

V?zva ??astn?kov 15. zjazdu SHS pri SAV  742

 

D i s k u s i a

K a m e n e c, Ivan: K ?l?nku Petra Mosn?ho a Miriam Laclav?kovej Slov?ci a slovensk? ?t?tnos? 1939 ? 1945 alebo nemali by sme u? kone?ne prija? na?u ?t?topr?vnu minulos??  745

D r g o, J?n: Reakcia na diskusn? pr?spevok Katar?ny Zavackej publikovan? v Historickom ?asopise v ?. 4/2015, s. 679-687  751

 

R e c e n z i e

K o v ? ?, Du?an a kol.: Dejiny Slovenskej akad?mie vied (Miroslav T. Morovics) 755

 

G l o s y  761

 

K r o n i k a  765

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  769