Historick? ?asopis 03/2021
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2021

Hmotnosť

318,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?vod

H a l l o n, ?udov?t: Monotematick? ??slo na t?mu ?loha pe?az? v hospod?rstve strednej Eur?py od stredoveku po s??asnos?  385 

 

?t?die

D r u g a, Marek: Benedikt?ni a po?iatky vodn?ch mlynov v Uhorsku (K ot?zke kl??torn?ho hospod?renia v 11. ? 12. storo??) 387 

K i a n i ? k a, Daniel Haas: Gr?fi banskej a mincovej komory v Kremnici a komorsk? gr?f Konr?d Rolner (1440 ? 1446) 417 

G a u ? ? k, ?tefan: Za hranicami filantropie. Prv? roky Pre?porskej sporite?ne (1842 ? 1849) 439 

T u r ? c i, Martin: Kremnick? mincov?a v obdob? ve?kej hospod?rskej kr?zy a v 30. rokoch 20. storo?ia 465 

M i ? k o, Peter: Formovanie organiza?nej ?trukt?ry a aktivity obchodn?ch spolo?nost? slovensk?ch papierensk?ch a celul?zov?ch podnikov v rokoch 1939 ? 1945 491 

H o l e c, Roman: Ervin Hexner (Obhajca kartelov a zabudnut? ekon?m) 521 

 

Historiografia

? v o r c, Peter: Ladislav Tajt?k: ?... Aby som bol ?primn?, ner?d hovor?m o svojich rokoch a narodenin?ch...? (27. apr?l 1921 ? 25. december 2020) 545 

 

Recenzie

B e n k o v ?, Eva: Poddan? na Stupavskom panstve v ranom novoveku.U?ebn? texty k hospod?rskym a soci?lnym dejin?m 1. (Daniela Hrn?iarov?) 561 

K o v ? r, Branislav: Sila z?niku. Kolapsy starovek?ch a stredovek?ch spolo?nost? (Miroslava Da?ov?) 563 

K u ? n i r ? k o v ?, Ingrid ? M a n n o v ?, Elena (Eds.):?Zabr?ni? bahnu mor?lneho rozkladu? Starostlivos? o osirel? deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945 (Zuzana Kus?) 565 

D o s k o ? i l, Zden?k: V ?al??i a vyhnanstv?. Ladislav Novomesk? v ??e stalinismu a poststalinismu (Ivan Kamenec) 570