Historick? ?asopis 03/2022
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2022

Hmotnosť

310,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom tip

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e 

L y s ?, Miroslav: Vz?ah pozemkov a vec? s nimi spojen?ch na z?klade ?ilinskej pr?vnej knihy   385

M a t l o v i ?, Ren? ? M a t l o v i ? o v ?, Kvetoslava: In?titucionaliz?cia geografie na Univerzite Komensk?ho v Bratislave v rokoch 1922 ? 1926   403

H a s a r o v ?, Zuzana: Snahy o jazykov? ovl?dnutie stredoeur?pskej krajiny ? po?iatky ?udov?ch kurzov ru?tiny v ?eskoslovensku   429

? ? ? o v ?, J?lia ? ? u r ? o, Michal: Pozit?vna devi?cia v ?eskoslovensku v 80. rokoch. Pr?pad Bratislavsk?ho environment?lneho hnutia   461

 

R o z h ? a d y 

B a ? a, Martin: Archaick? DNA, paleogenetika, kult?rna hist?ria. Pre?o by mali zauj?ma? aj historikov a histori?ky   487

M r ? z, Peter: ?asopis Slovensk? poh?ady (1939 ? 1945) v zajat? ?ud?ckej ideol?gie   515

 

M a t e r i ? l y

? v e d o v ?, Ter?zia: Ako vznikla Verejnos? proti n?siliu?   533

 

R e c e n z i e 

L i c h n e r, Milo?: Sv. August?n. De cura pro mortuis gerenda. Starostlivos?, ktor? m?me preukazova? zosnul?m (Marek Druga)   561

S k l e n ? ?, Michal, U h l ? k o v ?, Krist?na a V?t V l n a s, Eds.: Josef Cibulka: kn?z, pedagog a historik um?n? ve 20. stolet? (V?clav Sixta)   564

M a r u ? i a k, Juraj: Pr?li? skor? predjarie? Slovensk? ?tudenti v roku 1956 (Michael Pol?k)  569

 

O 19. svetovom kongrese hospod?rskych dej?n v Par??i (Roman Holec)   572