Historický časopis 03/2022
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2022

Hmotnosť

310,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom tip

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e 

L y s ý, Miroslav: Vzťah pozemkov a vecí s nimi spojených na základe Žilinskej právnej knihy   385

M a t l o v i č, René – M a t l o v i č o v á, Kvetoslava: Inštitucionalizácia geografie na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1922 – 1926   403

H a s a r o v á, Zuzana: Snahy o jazykové ovládnutie stredoeurópskej krajiny – počiatky Ľudových kurzov ruštiny v Československu   429

Č í ž o v á, Júlia – Ď u r č o, Michal: Pozitívna deviácia v Československu v 80. rokoch. Prípad Bratislavského environmentálneho hnutia   461

 

R o z h ľ a d y 

B a č a, Martin: Archaická DNA, paleogenetika, kultúrna história. Prečo by mali zaujímať aj historikov a historičky   487

M r á z, Peter: Časopis Slovenské pohľady (1939 – 1945) v zajatí ľudáckej ideológie   515

 

M a t e r i á l y

Š v e d o v á, Terézia: Ako vznikla Verejnosť proti násiliu?   533

 

R e c e n z i e 

L i c h n e r, Miloš: Sv. Augustín. De cura pro mortuis gerenda. Starostlivosť, ktorú máme preukazovať zosnulým (Marek Druga)   561

S k l e n á ř, Michal, U h l í k o v á, Kristína a Vít V l n a s, Eds.: Josef Cibulka: kněz, pedagog a historik umění ve 20. století (Václav Sixta)   564

M a r u š i a k, Juraj: Príliš skoré predjarie… Slovenskí študenti v roku 1956 (Michael Polák)  569

 

O 19. svetovom kongrese hospodárskych dejín v Paríži (Roman Holec)   572