Historick? ?asopis 04/1999
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

200

Hmotnosť

339,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

S t e i n h ? b e l, J?n: Vznik Uhorska a Nitrianske knie?atstvo   569

F r i m m o v ?, Eva: Obraz Uhorska v Bartoliniho cestopise Hodoeporicon z roku 1515   615

P e ? e k, Jan: Slovensk? evanjelick? cirkev augsbursk?ho vyznania pod ?doh?adom? ?t?tu (1953 ? 1970)   635

 

Rozh?ady

S l o b o d n ? k, Martin: Vz?ahy ??nskej dynastie Ming a tibetsk?ho vl?dnuceho roku Phag-mo-gru (1368 ? 1434)   655

 

Arch?v

U h e r, J?n: Na za?iatku rehabilit?ci? (V??atok z rozsiahlej??ch politick?ch z?piskov a pam?t? priameho ??astn?ka takzvanej Kolderovej rehabilita?nej komisie)   679

 

Recenzie

N i ? ? a n s k ?, E.: ?idovsk? komunita na Slovensku medzi ?eskoslovenskou parlamentnou demokraciou a slovensk?m ?t?tom v stredoeur?pskom kontexte (P. ?vorc)   702

C u h r a, J. : Cirkevn? politika KS? a st?tu v letech 1969 ? 1972 (J. Pe?ek)   704

N o v o t n ?, J. - ? o u ? a, J.: Banka ve znamen? zelen?ho ?ty?l?stku (R. Holec)   706

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA 709

Historiografia na Slovensku 1997 (Al?beta Sedliakov?)   727