Historick? ?asopis 04/2002
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

208

Rok vydania

2002

Hmotnosť

335,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e 

? t e f ? n i k, Martin: Po?iatky obchodn?ch stykov Uhorska s Ben?tskou republikou za dynastie Arp?dovcov   553

D v o ? ? k o v ?, Daniela: Rytierska kult?ra v ?ivote uhorskej ??achty na prelome 14. a 15. storo?ia   569

T ? t h, Istv?n Gy?rgy: Po?iatky rekatoliz?cie na v?chodnom Slovensku (P?sobenie J?na Vanovicziho a r?du pavl?nov)   587

H l a v a, Bohuslav: Recipro?n? n?v?tevy S. V. Kaftanova a J. Siv?ka v kontexte slovensko-sovietskych vz?ahov  v  rokoch 1939 ? 1940   607

R y n ? k, Jozef: Cesta slovensk?ho bankovn?ctva k centraliz?cii 1945 ? 1950 (koncentr?cia a ?pecializ?cia b?nk)   619

 

R o z h ? a d y

K i l i ? n o v ?, Gabriela: M?tus hranice: Dev?n v kolekt?vnej pam?ti Slov?kov, Ma?arov  a Nemcov   633

 

A r c h ? v

R y c h l ? k, Jan: Udalosti okolo zjazdu slovensk?ch novin?rov roku 1963 v  spr?vach bulharsk?ho konzul?tu  v Bratislave   651

 

R e c e n z i e

Rozpravy k slovensk?m dejin?m (M. Koh?tov?)   664

H o l e c, R.: Zabudnut? osudy. 10 ?ivotn?ch pr?behov  z  novodob?ch slovensk?ch dej?n  (M. Podrimavsk?)    666

P o p, I.: Enciklopedija Podkarpatskoj Rusi  (?. Haraksim)   670

S c h ? n f e l d, R.: Slowakei. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (M. Zemko)   674

 

G L O S Y ?  B I B L I O G R A F I A ? K R O N I K A 677

 

Slovensk? historiografia (Al?beta Sedliakov?)  699