Historický časopis 04/2002
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

208

Rok vydania

2002

Hmotnosť

335,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e 

Š t e f á n i k, Martin: Počiatky obchodných stykov Uhorska s Benátskou republikou za dynastie Arpádovcov   553

D v o ř á k o v á, Daniela: Rytierska kultúra v živote uhorskej šľachty na prelome 14. a 15. storočia   569

T ó t h, István György: Počiatky rekatolizácie na východnom Slovensku (Pôsobenie Jána Vanovicziho a rádu pavlínov)   587

H l a v a, Bohuslav: Recipročné návštevy S. V. Kaftanova a J. Siváka v kontexte slovensko-sovietskych vzťahov  v  rokoch 1939 – 1940   607

R y n í k, Jozef: Cesta slovenského bankovníctva k centralizácii 1945 – 1950 (koncentrácia a špecializácia bánk)   619

 

R o z h ľ a d y

K i l i á n o v á, Gabriela: Mýtus hranice: Devín v kolektívnej pamäti Slovákov, Maďarov  a Nemcov   633

 

A r c h í v

R y c h l í k, Jan: Udalosti okolo zjazdu slovenských novinárov roku 1963 v  správach bulharského konzulátu  v Bratislave   651

 

R e c e n z i e

Rozpravy k slovenským dejinám (M. Kohútová)   664

H o l e c, R.: Zabudnuté osudy. 10 životných príbehov  z  novodobých slovenských dejín  (M. Podrimavský)    666

P o p, I.: Enciklopedija Podkarpatskoj Rusi  (Ľ. Haraksim)   670

S c h ö n f e l d, R.: Slowakei. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (M. Zemko)   674

 

G L O S Y –  B I B L I O G R A F I A – K R O N I K A 677

 

Slovenská historiografia (Alžbeta Sedliaková)  699