Historick? ?asopis 01/2017
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2017

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

H e r u c o v ?, Angelika: Vojna o babenbersk? dedi?stvo a ?tefan V.  3

H r o n ? e k, Pavel ? B u d a j, Martin: Technika dob?vania a po?iatky ?a?by zlata a striebra v doline ?tiavni?ky v N?zkych Tatr?ch  25

? u p a n i ?, Jan: Zapomenut? elita. Nobilitace ?id? v Rakousk?m c?sa?stv?  47

M a g o c s i, Paul Robert: Trad?cia auton?mie na Karpatskej Rusi  79

F i a m o v ?, Martina: Zmeny v pozemkovom vlastn?ctve na Slovensku v rokoch 1939 ? 1945  99

 

R o z h ? a d y

? e d i v ?, Juraj: Od historick?ch atlasov miest ku komplexn?m pam??ov?m port?lom. Digitaliz?cia ako zmena diskurzu v urb?nnej historiografii  119

 

D i s k u s i a

T a j t ? k, Ladislav: Pozn?mky k dielu: Peter K?nya a kol. Dejiny Uhorska (1000 ? 1918)  133

 

R e c e n z i e

N o d l, Martin: St?edov?k v n?s (Hana Chorv?tov?)  141

K i s s, L?szl?: A j? pal?cok ?s t?t atyafiak orvosai (Katar?na Peka?ov?)  144

K o v ? ? o v ?, Anna: Po stop?ch slovenskej minulosti Budape?ti (?ubo? Ka??rek) 147

J a n ? ? k, Drahom?r ? ? t o l l e o v ?, Barbora (Eds.): Pivo, zbrane, tvar??ky. Podnikatel? meziv?le?n?ho ?eskoslovenska ve v?ru konjunktur a kriz? (?udov?t Hallon)  151

? t e f a n s k ?, Michal ? M i c h ? l e k, Slavom?r: M??niky studenej vojny  a ich vplyv na ?eskoslovensko. Od Trumanovej doktr?ny po Vietnam (Pavol Petruf)  156

 

G l o s y  163

 

K r o n i k a  171

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  186