Historický časopis 01/2017
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2017

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

H e r u c o v á, Angelika: Vojna o babenberské dedičstvo a Štefan V.  3

H r o n č e k, Pavel – B u d a j, Martin: Technika dobývania a počiatky ťažby zlata a striebra v doline Štiavničky v Nízkych Tatrách  25

Ž u p a n i č, Jan: Zapomenutá elita. Nobilitace židů v Rakouském císařství  47

M a g o c s i, Paul Robert: Tradícia autonómie na Karpatskej Rusi  79

F i a m o v á, Martina: Zmeny v pozemkovom vlastníctve na Slovensku v rokoch 1939 – 1945  99

 

R o z h ľ a d y

Š e d i v ý, Juraj: Od historických atlasov miest ku komplexným pamäťovým portálom. Digitalizácia ako zmena diskurzu v urbánnej historiografii  119

 

D i s k u s i a

T a j t á k, Ladislav: Poznámky k dielu: Peter Kónya a kol. Dejiny Uhorska (1000 – 1918)  133

 

R e c e n z i e

N o d l, Martin: Středověk v nás (Hana Chorvátová)  141

K i s s, László: A jó palócok és tót atyafiak orvosai (Katarína Pekařová)  144

K o v á č o v á, Anna: Po stopách slovenskej minulosti Budapešti (Ľuboš Kačírek) 147

J a n č í k, Drahomír – Š t o l l e o v á, Barbora (Eds.): Pivo, zbrane, tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí (Ľudovít Hallon)  151

Š t e f a n s k ý, Michal – M i c h á l e k, Slavomír: Míľniky studenej vojny  a ich vplyv na Československo. Od Trumanovej doktríny po Vietnam (Pavol Petruf)  156

 

G l o s y  163

 

K r o n i k a  171

 

O b h á j e n é  p r á c e  186