Historick? ?asopis 03/2010
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

228

Rok vydania

2010

Hmotnosť

372,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

F u n d ? r k o v ?, Anna: V?znam vzdelania a ?tudijn?ch ciest v rode P?lffyovcov v 16. ? 17. storo??  393

C h v o j k a, michal: ?tudenti, obchodn?ci, obchodn? cestuj?ci a remeseln?cki tovari?i pod drobnoh?adom habsburskej pasovej politiky v rokoch 1815 ? 1848  415

B y s t r i c k ?, Valeri?n: Vojensk? z?sah ?strednej vl?dy na Slovensku 9. ? 11. marca 1939  439

N i ? ? a n s k ?, Eduard: Rokovania nacistick?ho Nemecka o deport?ci?ch ?idov v roku 1942 ? pr?klad Slovenska, Rumunska a Ma?arska  471

D e j m e k, Jind?ich: Ministr zahrani?n?ch v?c? Vladim?r Clementis, jeho ??ad a jeho diplomat?  497

 

A r c h ? v

B a k a, Igor ? T u l k i s o v ?, Jana: Vstup Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR v dokumentoch nemeckej proveniencie  533

 

D i s k u s i a

U l i ? n ?, Ferdinand: O p?vode a v?zname slov ves, dedina, mesto  575

 

R e c e n z i e

L e t z, R?bert ? M u l ? k, Peter a kol.: Poh?ady na osobnos? Andreja Hlinku (Roman Holec)  583

H u s s o n, Edouard: Heydrich et la solution finale (Lucia Galibert)  588

H l a v i n k a, J?n ? N i ? ? a n s k ?, Eduard: Pracovn? a koncentra?n? t?bor v Seredi 1941 ? 1945 (?udov?t Hallon)  592

L a b i s c h o v ?, Denisa ? G r a c o v ?, Bla?ena: P??ru?ka ke studiu didaktiky d?jepisu (J?lius Alberty)  594

 

G l o s y  597

 

K r o n i k a  608

 

O b h ? j e n ?   p r ? c e  616