Historický časopis 03/2010
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

228

Rok vydania

2010

Hmotnosť

372,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

F u n d á r k o v á, Anna: Význam vzdelania a študijných ciest v rode Pálffyovcov v 16. – 17. storočí  393

C h v o j k a, michal: Študenti, obchodníci, obchodní cestujúci a remeselnícki tovariši pod drobnohľadom habsburskej pasovej politiky v rokoch 1815 – 1848  415

B y s t r i c k ý, Valerián: Vojenský zásah ústrednej vlády na Slovensku 9. – 11. marca 1939  439

N i ž ň a n s k ý, Eduard: Rokovania nacistického Nemecka o deportáciách Židov v roku 1942 – príklad Slovenska, Rumunska a Maďarska  471

D e j m e k, Jindřich: Ministr zahraničních věcí Vladimír Clementis, jeho úřad a jeho diplomaté  497

 

A r c h í v

B a k a, Igor – T u l k i s o v á, Jana: Vstup Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR v dokumentoch nemeckej proveniencie  533

 

D i s k u s i a

U l i č n ý, Ferdinand: O pôvode a význame slov ves, dedina, mesto  575

 

R e c e n z i e

L e t z, Róbert – M u l í k, Peter a kol.: Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku (Roman Holec)  583

H u s s o n, Edouard: Heydrich et la solution finale (Lucia Galibert)  588

H l a v i n k a, Ján – N i ž ň a n s k ý, Eduard: Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941 – 1945 (Ľudovít Hallon)  592

L a b i s c h o v á, Denisa – G r a c o v á, Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu (Július Alberty)  594

 

G l o s y  597

 

K r o n i k a  608

 

O b h á j e n é   p r á c e  616