Historický časopis 02/2009
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

220

Rok vydania

2009

Hmotnosť

358,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

T o m e č e k, Oto: Formovanie osídlenia drevorubačských a uhliarskych osád na území mesta Banská Bystrica  195

P e y r o u, Florencia: Sen o svobodě. Demokracie a republikánství ve Španělsku, 1840 – 1868  223

H o l l ý, Karol: Negácia udalostnej histórie a historický optimizmus: historická ideológia Svetozára Hurbana Vajanského (1881 – 1897)  243

M i c h e l a, Miroslav: Plány slovenskej autonómie v politike Maďarska 1918 – 1920  271

J a k s i c s o v á, Vlasta: Príbeh slovenského intelektuála ako spolutvorcu, nástroj i obeť autoritatívneho režimu vojnového Slovenského štátu  299

 

R o z h ľ a d y

Ž i g o, Pavol: Dedina – ves – selo – derevňa v nárečiach starých Slovanov  329

 

D i s k u s i a

K o s z t a, László: Benediktínsky kláštor z 11. storočia na Spiši?  339

 

R e c e n z i e

H a h n, Hans Henning – M a n n o v á, Elena (eds.): Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung (Peter Šoltés) 357

F a t a, Márta – K u r u c z, Gyula – S c h i n d l i n g, Anton (eds.): Peregrinatio Hungarica (Eva Kowalská) 360

S u š k o, Ladislav (ed.): Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik 1938 – 1945. Dokumente. Band I. (Dagmar Čierna-Lantayová) 362

S l o b o d n í k, Martin: Mao a Buddha: Náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číne (Marína Zavacká) 365

 

G l o s y  369

 

K r o n i k a  377

 

O b h á j e n é  p r á c e  383