Historick? ?asopis 02/2009
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

220

Rok vydania

2009

Hmotnosť

358,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

T o m e ? e k, Oto: Formovanie os?dlenia drevoruba?sk?ch a uhliarskych os?d na ?zem? mesta Bansk? Bystrica  195

P e y r o u, Florencia: Sen o svobod?. Demokracie a republik?nstv? ve ?pan?lsku, 1840 ? 1868  223

H o l l ?, Karol: Neg?cia udalostnej hist?rie a historick? optimizmus: historick? ideol?gia Svetoz?ra Hurbana Vajansk?ho (1881 ? 1897)  243

M i c h e l a, Miroslav: Pl?ny slovenskej auton?mie v politike Ma?arska 1918 ? 1920  271

J a k s i c s o v ?, Vlasta: Pr?beh slovensk?ho intelektu?la ako spolutvorcu, n?stroj i obe? autoritat?vneho re?imu vojnov?ho Slovensk?ho ?t?tu  299

 

R o z h ? a d y

? i g o, Pavol: Dedina ? ves ? selo ? derev?a v n?re?iach star?ch Slovanov  329

 

D i s k u s i a

K o s z t a, L?szl?: Benedikt?nsky kl??tor z 11. storo?ia na Spi?i?  339

 

R e c e n z i e

H a h n, Hans Henning ? M a n n o v ?, Elena (eds.): Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung (Peter ?olt?s) 357

F a t a, M?rta ? K u r u c z, Gyula ? S c h i n d l i n g, Anton (eds.): Peregrinatio Hungarica (Eva Kowalsk?) 360

S u ? k o, Ladislav (ed.): Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik 1938 ? 1945. Dokumente. Band I. (Dagmar ?ierna-Lantayov?) 362

S l o b o d n ? k, Martin: Mao a Buddha: N?bo?ensk? politika vo?i tibetsk?mu buddhizmu v ??ne (Mar?na Zavack?) 365

 

G l o s y  369

 

K r o n i k a  377

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  383