Historický časopis 03/2019
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-angličtina

Počet strán

192

Rok vydania

2019

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

T e ó r i a  a  m e t o d o l ó g i a

Š ú s t o v á D r e l o v á, Agáta: Čo znamená národ pre katolíkov na Slovensku?  385

 

Š t ú d i e

J á g e r, Róbert – L y s ý, Miroslav: K jazyku miestnej správy podľa staroslovienskeho prekladu Nomokánona  413

Š p á n i o v á, Marta – L i c h n e r o v á, Lucia – N e m c o v á, Zuzana: Valentín Mančkovič – uhorský tlačiar v 16. storočí  439

M o r a v č í k o v á, Henrieta – L o v r a, Éva – K r i š t e k o v á, Laura: Začiatky moderného mestského plánovania v Uhorsku. Prípad Bratislavy a Nového Sadu  467

H o r č i č k a, Václav – Ž u p a n i č, Jan: Československá pozemková reforma na statcích cizinců na Slovensku. Případ baronského rodu von Steiger-Münsingen  481

H l a v i n k a, Ján: „So Židom som nevyjednával.“ K arizáciám spisovateľa Ľudovíta Mistríka-Ondrejova  501

H a l l o n, Ľudovít – M i č k o, Peter – S a b o l, Miroslav: Úloha Nemecka v drevárskom priemysle Slovenska 1939 – 1945. Kapitálové vzťahy  521

 

M a t e r i á l y

I v a n i č, Peter: Mýtne pomery v stredoveku na Pohroní a Požitaví  541

 

R e c e n z i e

C s u k o v i t s, Enikő: Karol I. a obdobie jeho vlády (Laura Szegfüová) 555

S o r b y, Karol ml.: Dejiny irackej monarchie (1918 – 1941) (Pavol Petruf) 560

P i n t o, António Costa (Ed.): Corporatism and Fascism: The Corporatist Wave in Europee (Jakub Drábik) 563

G l o s y  569

K r o n i k a  572