Historick? ?asopis 03/2019
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-angli?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2019

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

T e ? r i a  a  m e t o d o l ? g i a

? ? s t o v ? D r e l o v ?, Ag?ta: ?o znamen? n?rod pre katol?kov na Slovensku?  385

 

? t ? d i e

J ? g e r, R?bert ? L y s ?, Miroslav: K jazyku miestnej spr?vy pod?a staroslovienskeho prekladu Nomok?nona  413

? p ? n i o v ?, Marta ? L i c h n e r o v ?, Lucia ? N e m c o v ?, Zuzana: Valent?n Man?kovi? ? uhorsk? tla?iar v 16. storo??  439

M o r a v ? ? k o v ?, Henrieta ? L o v r a, ?va ? K r i ? t e k o v ?, Laura: Za?iatky modern?ho mestsk?ho pl?novania v Uhorsku. Pr?pad Bratislavy a Nov?ho Sadu  467

H o r ? i ? k a, V?clav ? ? u p a n i ?, Jan: ?eskoslovensk? pozemkov? reforma na statc?ch cizinc? na Slovensku. P??pad baronsk?ho rodu von Steiger-M?nsingen  481

H l a v i n k a, J?n: ?So ?idom som nevyjedn?val.? K ariz?ci?m spisovate?a ?udov?ta Mistr?ka-Ondrejova  501

H a l l o n, ?udov?t ? M i ? k o, Peter ? S a b o l, Miroslav: ?loha Nemecka v drev?rskom priemysle Slovenska 1939 ? 1945. Kapit?lov? vz?ahy  521

 

M a t e r i ? l y

I v a n i ?, Peter: M?tne pomery v stredoveku na Pohron? a Po?itav?  541

 

R e c e n z i e

C s u k o v i t s, Enik?: Karol I. a obdobie jeho vl?dy (Laura Szegf?ov?) 555

S o r b y, Karol ml.: Dejiny irackej monarchie (1918 ? 1941) (Pavol Petruf) 560

P i n t o, Ant?nio Costa (Ed.): Corporatism and Fascism: The Corporatist Wave in Europee (Jakub Dr?bik) 563

G l o s y  569

K r o n i k a  572