Historický časopis 03/2009
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

208

Rok vydania

2009

Hmotnosť

336,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

B r e z o v á k o v á, Blanka: K pokusu o erigovanie biskupstva na Spiši v polovici 14. storočia  415

P á l, Judit: „Vlasť v malom.” Korunovačné slávnosti v období dualizmu a symbolika korunovačného vŕšku  443

Ž u p a n i č, Jan: Nobilitace Karla I. (IV.) ve světle materiálů jeho kabinetní kanceláře  469

K r a j č o v i č o v á, Natália: Zásobovanie obyvateľstva ako administratívny, ekonomický, sociálny a politický problém Úradu ministra s plnou mocou pre správu Slovenska po vzniku Československej republiky  493

S i m o n, Attila: Zabudnutí aktivisti. Príspevok k dejinám maďarských politických strán v medzivojnovom období  511

E i c h l e r, Jan: Bezpečnostní strategie USA v letech 1945 – 1947  531

 

R o z h ľ a d y

G u l y á s, László – T ó t h, István: Maďarská percepcia prvého stredoeurópskeho plánu Milana Hodžu  551

T u l k i s o v á, Jana: Informovanosť česko-slovenskej diplomacie o kontaktoch slovenských autonomistických politikov s nacistami v období pomníchovskej republiky  565

 

R e c e n z i e

B y s t r i c k ý, Valerián – L e t z, Róbert – P o d o l e c, Ondrej (zost.): Vznik Slovenského štátu 14. marec 1939 (Július Bartl)  593

S o r b y, Karol R.: Blízky východ v medzinárodnej politike 1918 – 1945 (Pavol Petruf)  596

Hledání jistoty v bouřlivých časech (Dagmar Čierna-Lantayová)  598

 

G l o s y  603

 

K r o n i k a  613

 

O b h á j e n é  p r á c e  618