Historick? ?asopis 03/2009
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

208

Rok vydania

2009

Hmotnosť

336,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

B r e z o v ? k o v ?, Blanka: K pokusu o erigovanie biskupstva na Spi?i v polovici 14. storo?ia  415

P ? l, Judit: ?Vlas? v malom.? Korunova?n? sl?vnosti v obdob? dualizmu a symbolika korunova?n?ho v??ku  443

? u p a n i ?, Jan: Nobilitace Karla I. (IV.) ve sv?tle materi?l? jeho kabinetn? kancel??e  469

K r a j ? o v i ? o v ?, Nat?lia: Z?sobovanie obyvate?stva ako administrat?vny, ekonomick?, soci?lny a politick? probl?m ?radu ministra s plnou mocou pre spr?vu Slovenska po vzniku ?eskoslovenskej republiky  493

S i m o n, Attila: Zabudnut? aktivisti. Pr?spevok k dejin?m ma?arsk?ch politick?ch str?n v medzivojnovom obdob?  511

E i c h l e r, Jan: Bezpe?nostn? strategie USA v letech 1945 ? 1947  531

 

R o z h ? a d y

G u l y ? s, L?szl? ? T ? t h, Istv?n: Ma?arsk? percepcia prv?ho stredoeur?pskeho pl?nu Milana Hod?u  551

T u l k i s o v ?, Jana: Informovanos? ?esko-slovenskej diplomacie o kontaktoch slovensk?ch autonomistick?ch politikov s nacistami v obdob? pomn?chovskej republiky  565

 

R e c e n z i e

B y s t r i c k ?, Valeri?n ? L e t z, R?bert ? P o d o l e c, Ondrej (zost.): Vznik Slovensk?ho ?t?tu 14. marec 1939 (J?lius Bartl)  593

S o r b y, Karol R.: Bl?zky v?chod v medzin?rodnej politike 1918 ? 1945 (Pavol Petruf)  596

Hled?n? jistoty v bou?liv?ch ?asech (Dagmar ?ierna-Lantayov?)  598

 

G l o s y  603

 

K r o n i k a  613

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  618