Historick? ?asopis 01/2021
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2021

Hmotnosť

318,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

P a l k o, Jakub: Majetkov? spory ?tajersk?ch kl??torov v ?ase uhorskej spr?vy 1254 ? 1260 3

D v o ? ? k o v ?, Daniela: Smr? cis?ra ?igmunda Luxembursk?ho a n?stup Albrechta Habsbursk?ho na uhorsk? tr?n 27

F e d e r m a y e r, Frederik: Nepotizmus a kari?ra kr??ovsk?ho ?radn?ka v 17. storo?? (Michal Partinger ? radca a pokladn?k Uhorskej komory z poh?adu geneal?gie)  49

K i ? k o v ?, Adriana: Kinematografia a eduk?cia. ?eskoslovensk? ?kolsk? film 1918 ? 1937  83

F a l i s o v ?, Anna ? O z o r o v s k ?, Vojtech: Venerick? choroby na Slovensku v minulosti a efekt ?akcie PN?  99

B u z ? s s y o v ?, Barbora: Od internacionalistickej pomoci k pragmatickej spolupr?ci: priority ?eskoslovensk?ho ?expertn?ho poradenstva? v oblasti vedy a vzdel?vania pre krajiny Afriky v priebehu 60. a 70. rokov  119

 

A r c h ? v

D u c h o ? o v ?, Diana ? M a r t ?, Tibor: K mocenskej reprezent?cii rodu Esterh?zy: Pohreb palat?na Mikul??a Esterh?zyho vo svetle pozvan?ch host? 147

 

R e c e n z i e

?????????, ?????: ???????????????, ??????? ? ??????? ?? ?????????? ???? (1886 ? 1887) (Roman Holec) 185