Historický časopis 02/2021
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2021

Hmotnosť

318,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

K o z á k, Petr: Dvořané neuherského původu na stránkách knih účtů dvora krále Vladislava II. z let 1494–1495: Příspěvek k fungování uhersko-české personální unie v době jagellonské  193

Ve s e l o v s k á, Eva: Stredoveké notované fragmenty zo Slovenského národného archívu, Fond Hodnoverného miesta Konventu premonštrátov v Lelese  223

L u k á č o v á, Alexandra: Talianske cesty ruských umelcov a aristokratov v prvej polovici 19. storočia. Aké stopy zanechali na území Slovenska?  247

Š m í d, Marek: Parlamentní volby a aktivita Československé strany lidové v politickém životě první Československé republiky v reflexi představitelů Svatého stolce  273

M i c h á l e k, Slavomír: Štátny department USA: kompenzácia verzus Československé menové zlato v rokoch 1948 – 1961 293

K a b e š o v á, Monika: Andrej Kaboš a Ervín Polák. Odvolaní vedoucí tajemníci KV KSS Bratislava v kontextu hledání „vnitřních zrádců“ počátkem 50. let 20. století  317

 

A r c h í v

J a n e c o v á, Tamara: Ľudia píšu Čatlošovi (Prosbopisy Židov adresované ministerstvu národnej obrany v rokoch 1939 – 1942) 345

 

R e c e n z i e

P o d o l a n, Peter: Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie (Matej Harvát)  371

S h e i d e l, Walter: The Great Leveler. Violence and the History of Inquality from the Stone Age to Twenty-first Century (Antonie Doležalová)  377