Historick? ?asopis 02/2021
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2021

Hmotnosť

318,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

K o z ? k, Petr: Dvo?an? neuhersk?ho p?vodu na str?nk?ch knih ??t? dvora kr?le Vladislava II. z let 1494?1495: P??sp?vek k fungov?n? uhersko-?esk? person?ln? unie v dob? jagellonsk?  193

Ve s e l o v s k ?, Eva: Stredovek? notovan? fragmenty zo Slovensk?ho n?rodn?ho arch?vu, Fond Hodnovern?ho miesta Konventu premon?tr?tov v Lelese  223

L u k ? ? o v ?, Alexandra: Talianske cesty rusk?ch umelcov a aristokratov v prvej polovici 19. storo?ia. Ak? stopy zanechali na ?zem? Slovenska?  247

? m ? d, Marek: Parlamentn? volby a aktivita ?eskoslovensk? strany lidov? v politick?m ?ivot? prvn? ?eskoslovensk? republiky v reflexi p?edstavitel? Svat?ho stolce  273

M i c h ? l e k, Slavom?r: ?t?tny department USA: kompenz?cia verzus ?eskoslovensk? menov? zlato v rokoch 1948 ? 1961 293

K a b e ? o v ?, Monika: Andrej Kabo? a Erv?n Pol?k. Odvolan? vedouc? tajemn?ci KV KSS Bratislava v kontextu hled?n? ?vnit?n?ch zr?dc?? po??tkem 50. let 20. stolet?  317

 

A r c h ? v

J a n e c o v ?, Tamara: ?udia p??u ?atlo?ovi (Prosbopisy ?idov adresovan? ministerstvu n?rodnej obrany v rokoch 1939 ? 1942) 345

 

R e c e n z i e

P o d o l a n, Peter: Ve?k? Morava v historickej spisbe gener?cie V?esl?vie (Matej Harv?t)  371

S h e i d e l, Walter: The Great Leveler. Violence and the History of Inquality from the Stone Age to Twenty-first Century (Antonie Dole?alov?)  377