Historický časopis 02/1996
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

1996

Hmotnosť

326,00g

Formát

165x240

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

Ď u г k o v á, Mária: Vyvoj osídlenia Zvolenskej a Pliešovskej kotliny v stredoveku   161

C a m b e l, Samuel: Úsilie Milana Hodžu o založenie Ústredného družstva pre hospodarstvo a obchod (1912)   186

I v a n i č k o v á, Edita: Zahraničnopolitická orientácia Slovenska v dokumentoch britskej Foreign Office (1939 – 1941)   207

K a m e n e c, Ivan: Štátna rada v politickom systéme slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945   221

Č i e r n a-L a n t a y o v á, Dagmar: Medzinárodné súvislosti prístupu k maďarskej menšine na Slovensku v rokoch 1944 – 1948  243

L e t z, Róbert: Postavenie gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku v rokoch 1945 – 1968   262

 

Rozhľady

K o v á č, Dušan: Slovenská historiografia na prelome 19. a 20. storočia a československé vzťahy   281

 

Materiály

B o b r í k, Miroslav: Nemecké telovýchovné hnutie na Slovensku a jeho zameranie v rokoch 1918 – 1938   295

 

Recenzie

Š m a h e l, F.: Husitská revoluce. I.–IV. (D. Dvořáková)  308

K a j d a ń s k i, E.: Tajemnica Beniowskiego. Odkrycia, intrygi, fałszerstwa (J. Šimončič)   310

N i ž ň a n s k ý, E.: Interpretácie fašizmu historiografiou SRN (1945 – 1990) (J. Korček)   312

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   316