Historick? ?asopis 01/2010
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2010

Hmotnosť

317,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

H u r b a n i ?, Martin: Byzancia, Slovania a Avarsk? kagan?t v obdob? vl?dy cis?ra Foku (602 ? 610)  3

H l a v a ? k o v ?, miriam: Diplomat v slu?b?ch uhorsk?ch kr??ov. P?sobenie nitrianskeho biskupa Antona zo ?ankoviec na sklonku stredoveku  15

H a l l o n, ?udov?t: Z?pas slovensk?ho a nemeck?ho finan?n?ho kapit?lu o poz?cie v pe?a?n?ctve Slovenska 1939 ? 1945  37

S o r b y, Karol: Bl?zky v?chod ako region?lne bojisko studenej vojny na za?iatku ?es?desiatych rokov 20. storo?ia  61

 

R o z h ? a d y

U l i ? n ?, Ferdinand: P?vod a v?voj ??achty a Zlat? bula z roku 1222  81

P a c i n d o v ?, Laura: Miesto historickej vedy v dne?nej spolo?nosti  91

 

A r c h ? v

S c h v a r c, Michal ? S c h r i f f l, David: Vznik Slovenskej n?rodnej banky a kon?tituovanie slovenskej meny vo svetle nemeck?ch dokumentov  99

 

D i s k u s i a

T a j t ? k, Ladislav: Pozn?mky k historick?m ot?zkam v diele Ondreja R. Halagu V?chodoslovensk? slovn?k I. ? II. Ko?ice; Pre?ov : Universum, 2002  123

K o v ? ?, Du?an: Probl?m p?sania mien historick?ch osobnost? z obdobia uhorsk?ch dej?n  135

 

R e c e n z i e

L e n g y e l o v ?, T?nde ? V ? r k o n y i, G?bor: B?thory, ?ivot a smr? (J?lius Bartl) 138

T a n c e r, Jozef: Im Schatten Wiens (Eva Kowalsk?) 142

K u c ? k, ?tefan (Ed.): M?tus a realita (Roman Holec) 144

F e r e n ? u h o v ?, Bohumila: Franc?zsko a slovensk? ot?zka 1789 ? 1989 (Pavol Petruf) 146

S o k o l o v i ?, Peter: Hlinkova garda 1938 ? 1945 (Ivan Kamenec) 149

D e l p a r d, Rapha?l: Les convois de la honte (Lucia Galibert) 152

 

G l o s y  157

 

K r o n i k a 173

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e 187