Historický časopis 01/2010
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2010

Hmotnosť

317,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

H u r b a n i č, Martin: Byzancia, Slovania a Avarský kaganát v období vlády cisára Foku (602 – 610)  3

H l a v a č k o v á, miriam: Diplomat v službách uhorských kráľov. Pôsobenie nitrianskeho biskupa Antona zo Šankoviec na sklonku stredoveku  15

H a l l o n, Ľudovít: Zápas slovenského a nemeckého finančného kapitálu o pozície v peňažníctve Slovenska 1939 – 1945  37

S o r b y, Karol: Blízky východ ako regionálne bojisko studenej vojny na začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia  61

 

R o z h ľ a d y

U l i č n ý, Ferdinand: Pôvod a vývoj šľachty a Zlatá bula z roku 1222  81

P a c i n d o v á, Laura: Miesto historickej vedy v dnešnej spoločnosti  91

 

A r c h í v

S c h v a r c, Michal – S c h r i f f l, David: Vznik Slovenskej národnej banky a konštituovanie slovenskej meny vo svetle nemeckých dokumentov  99

 

D i s k u s i a

T a j t á k, Ladislav: Poznámky k historickým otázkam v diele Ondreja R. Halagu Východoslovenský slovník I. – II. Košice; Prešov : Universum, 2002  123

K o v á č, Dušan: Problém písania mien historických osobností z obdobia uhorských dejín  135

 

R e c e n z i e

L e n g y e l o v á, Tünde – V á r k o n y i, Gábor: Báthory, život a smrť (Július Bartl) 138

T a n c e r, Jozef: Im Schatten Wiens (Eva Kowalská) 142

K u c í k, Štefan (Ed.): Mýtus a realita (Roman Holec) 144

F e r e n č u h o v á, Bohumila: Francúzsko a slovenská otázka 1789 – 1989 (Pavol Petruf) 146

S o k o l o v i č, Peter: Hlinkova garda 1938 – 1945 (Ivan Kamenec) 149

D e l p a r d, Raphaël: Les convois de la honte (Lucia Galibert) 152

 

G l o s y  157

 

K r o n i k a 173

 

O b h á j e n é  p r á c e 187