Historick? ?asopis 03/2006
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

184

Rok vydania

2006

Hmotnosť

300,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

M i l l er, Jaroslav: Probl?m integrity: ?vaha o soci?ln?ch konfliktech v ran?novov?k?ch m?stech a m?stsk? autonomii v kontextu reformace  385

V ? r ? ?, L?szl?: Premeny obrazu Slov?kov v ma?arskej hornouhorskej region?lnej tla?i v obdob? rokov 1914 ? 1918  419

K l a b j a n, Borut: Taliansko a Slovensko vo vojne. Vplyv talianskeho fa?izmu na Slovensku pred druhou svetovou vojnou a po?as nej  451

 

M a t e r i ? l y

S c h v a r c, Michal: V?voj a zmeny organiza?nej ?trukt?ry Deutsche Partei 1938 ? 1945  471

L a c k o, Martin: Do?asne pod Wehrmachtom: Slovensk? delostreleck? pluk 31 na v?chodnom fronte (febru?r ? j?l 1942)  503

 

R o z h ? a d y

J a n e k, Istv?n: Mihaly K?rolyi a usporiadanie ?eskoslovensko-ma?arsk?ch vz?ahov v rokoch 1945 ? 1948  521

 

R e c e n z i e

D v o ? ? k o v ?, D.: Rytier a jeho kr??. Stibor zo Stibor?c a ?igmund Luxembursk? (Miroslava Hlava?kov?)  537

B a ? u r ? k, J. ? S l ? d e k, K.(eds.): Politick? zrod novovekej strednej Eur?py. (500. v?ro?ie narodenia Ferdinanda I. ? zakladate?a habsburskej monarchie (Michal Bada)  540

B i n d e r, D. A. ? B r u c k m ? l l e r, E.: Essay ?ber ?stereich. Grudfragen von Identit?t und Geschichte 1918 ? 2000 (Milan Katuninec)  543

D e ? k, L.: Viedensk? arbitr?? 2. november 1938. Dokumenty I. Dokumenty II. Dokumenty III. (Valeri?n Bystrick?)  545

? m i g e ?, M. ? M i ? k o,P.(eds.).: Slovensk? republika 1939 ? 1945 o?ami mlad?ch historikov IV. (Ivan Kamenec)  548

S t a n ? k, T.: Pov?le?n? ?excesy? v ?esk?ch zem?ch v roce 1945 a jejich vy?et?ov?n?. Se?ity ?SD AV ?R (Jan Pe?ek)  550

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a   553

 

K r o n i k a   566