Historick? ?asopis 03/2001
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2001

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

S t e i n h ? b e l, J?n: Uhorsk? kr?li a nitrianske knie?at? v rokoch 1046 ? 1077   393

U l i ? n ?, Ferdinand: V?sadnos? me??anov od 13. storo?ia  415

H l a v a ? k o v ?, Miriam: Vzdelanostn? ?rove? ?lenov Bratislavskej kapituly v 15. storo??   433

G a b z d i l o v ?, So?a: Situ?cia nemeckej men?iny na Slovensku pri n?vrate z evaku?cie na jar a v lete 1945   453

 

Te?ria a metodol?gia

S e d o v ?, Tatiana: K faktu a vysvetleniu v historiografii  477

 

Diskusia

? e ? u c h, Peter: K dejin?m podkarpatsk?ch a v?chodoslovensk?ch Rus?nov   501

 

Arch?v

Rychl?k, Jan: Obdobie pred Slovensk?m n?rodn?m povstan?m v spr?vach bulharsk?ch diplomatov   515

 

Recenzie

Kronika druhej svetovej vojny (V. Bystricky)   535

P e ? e k, J.: N?stroj represie a politickej kontroly. ?t?tna bezpe?nos? na Slovensku 1953 ? 1970 (V. Varinsk?)   536

Politick? a stavovsk? zem?d?lsk? hnut? ve 20. stolet? (?. Hallon)  538

K o v ? ? i k ? v ?, D.: Z?kladn? ot?zky dej?n soci?lnej pr?ce (A. Tok?rov? ? A. ?ilov?)   543

S t a c h u r a, M.: Heretycy, schizmatycy i manichejczycy wobec cesarstwa Rzymskiego (lata 324?428, wschodnia cz??? Imperium) (P. Haviernik)   546

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   549