Historický časopis 03/2001
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2001

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

S t e i n h ü b e l, Ján: Uhorskí králi a nitrianske kniežatá v rokoch 1046 – 1077   393

U l i č n ý, Ferdinand: Výsadnosť mešťanov od 13. storočia  415

H l a v a č k o v á, Miriam: Vzdelanostná úroveň členov Bratislavskej kapituly v 15. storočí   433

G a b z d i l o v á, Soňa: Situácia nemeckej menšiny na Slovensku pri návrate z evakuácie na jar a v lete 1945   453

 

Teória a metodológia

S e d o v á, Tatiana: K faktu a vysvetleniu v historiografii  477

 

Diskusia

Ž e ň u c h, Peter: K dejinám podkarpatských a východoslovenských Rusínov   501

 

Archív

Rychlík, Jan: Obdobie pred Slovenským národným povstaním v správach bulharských diplomatov   515

 

Recenzie

Kronika druhej svetovej vojny (V. Bystricky)   535

P e š e k, J.: Nástroj represie a politickej kontroly. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1953 – 1970 (V. Varinský)   536

Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století (Ľ. Hallon)  538

K o v á č i k о v á, D.: Základné otázky dejín sociálnej práce (A. Tokárová – A. Žilová)   543

S t a c h u r a, M.: Heretycy, schizmatycy i manichejczycy wobec cesarstwa Rzymskiego (lata 324–428, wschodnia częşć Imperium) (P. Haviernik)   546

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   549