Historický časopis 04/2015
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-čeština-angličtina

Počet strán

208

Rok vydania

2015

Hmotnosť

344,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

M a l e č k o v á, Jitka: Poznej své (ne)přátele: Češi o osmanských Turcích na přelomu 19. a 20. století  579

B e n k o, Juraj: Maďarská komunistická emigrácia a jej pôsobenie v rokoch 1919 – 1921  605

S t a n c i u, Cezar: Romania’s attitude concerning CMEA specialization (1960–1962). New assessments  629

 

R o z h ľ a d y

I v a n i č, Peter – L u k á č o v á, Martina: Svätý Metod na misijných a diplomatických cestách (Historicko-geografické súvislosti) 649

 

M a t e r i á l y

Ď u r k o v á, Mária: Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2013 – 2014  661

 

D i s k u s i a

Z a v a c k á, Katarína: K článku Jána Drga Legislatívne vymedzenie pojmu Žid v II. Česko-Slovenskej republike, I. Slovenskej republike a Protektoráte Čechy a Morava v rokoch 1938 – 1942  679

 

R e c e n z i e

K ó n y a, Peter a kol. Dejiny Uhorska (1000 – 1918) (Eva Benková) 689

P r o k š, Petr. Diplomacie a „Velká válka“ 1914 – 1918/1919 (Pavol Petruf)  692

D u c h á č e k, Milan. Václav Chaloupecký (Adam Hudek)  697

V a r i n s k ý, Vladimír. Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1948 – 1960) (Viera Hlavová) 701

 

G l o s y  703

 

K r o n i k a  709

 

Slovenská historiografia 2013 (Alžbeta Sedliaková)  721