Historick? ?asopis 04/2015
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-?e?tina-angli?tina

Počet strán

208

Rok vydania

2015

Hmotnosť

344,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

M a l e ? k o v ?, Jitka: Poznej sv? (ne)p??tele: ?e?i o osmansk?ch Turc?ch na p?elomu 19. a 20. stolet?  579

B e n k o, Juraj: Ma?arsk? komunistick? emigr?cia a jej p?sobenie v rokoch 1919 ? 1921  605

S t a n c i u, Cezar: Romania?s attitude concerning CMEA specialization (1960?1962). New assessments  629

 

R o z h ? a d y

I v a n i ?, Peter ? L u k ? ? o v ?, Martina: Sv?t? Metod na misijn?ch a diplomatick?ch cest?ch (Historicko-geografick? s?vislosti) 649

 

M a t e r i ? l y

? u r k o v ?, M?ria: Historiografia v Historickom ?stave SAV v rokoch 2013 ? 2014  661

 

D i s k u s i a

Z a v a c k ?, Katar?na: K ?l?nku J?na Drga Legislat?vne vymedzenie pojmu ?id v II. ?esko-Slovenskej republike, I. Slovenskej republike a Protektor?te ?echy a Morava v rokoch 1938 ? 1942  679

 

R e c e n z i e

K ? n y a, Peter a kol. Dejiny Uhorska (1000 ? 1918) (Eva Benkov?) 689

P r o k ?, Petr. Diplomacie a ?Velk? v?lka? 1914 ? 1918/1919 (Pavol Petruf)  692

D u c h ? ? e k, Milan. V?clav Chaloupeck? (Adam Hudek)  697

V a r i n s k ?, Vladim?r. Kapitoly z dej?n kolektiviz?cie na Slovensku (1948 ? 1960) (Viera Hlavov?) 701

 

G l o s y  703

 

K r o n i k a  709

 

Slovensk? historiografia 2013 (Al?beta Sedliakov?)  721