Historick? ?asopis 04/1995
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

212

Rok vydania

1995

Hmotnosť

350,00g

Formát

170x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

O s l a n s k ?, Franti?ek: Kontinuita d?vneho os?dlenia najju?nej?ieho Slovenska nad Dunajom   609

M ? s ? r o ?, J?lius: Pramene a literat?ra k v?voju n?rodnostn?ho zlo?enia obyvate?stva Uhorska v 18. a 19. storo??  628

? a p l o v i ?, Miloslav: Prv? Pluk Slovenskej Slobody (november 1918 ? marec 1919)   651

K o v a ?, V. Mychajlo: ?loha a miesto Oganiz?cie ukrajinsk?ch nacionalistov v rokoch 1939 ? 1945   668

 

Rozh?ady

S l o b o d n ? k, Martin: Zahrani?nopolitick? kontakty dynastie Tchang a Tibetskej r??e (od 7. do 9. storo?ia)   689

 

Materi?ly

H u ? k o, J?n: ?udov?t Jaroslav ?ulek a slovensk? n?rodn? hnutie   705

 

Diskusia

T a j t ? k, Ladislav: K niektor?m ot?zkam dej?n robotn?ckeho hnutia na Slovensku do roku 1918   723

 

Recenzie

J a n i c s, K.: Roky bez domoviny. Ma?arsk? men?ina na Slovensku po druhej svetovej vojne 1945 ? 1948 (I. Kamenec)   743

F a b r i c i u s, M. ? H o l e c, R. ? P e ? e k, J. ? V i r s i k, O.: 150 rokov slovensk?ho dru?stevn?ctva. V??azstv? a prehry (J. ?atkuliak)   744

B a u m, W.: Kaiser Sigismund. Konstanz, Hus und Turkenkrieg (D. Dvo??kov?)  747

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   749

 

Historiografia na Slovensku 1993 (A. Sedliakov?)   774