Historick? ?asopis 04/2020
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2020

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

Z u p k a, Du?an: N?bo?ensk? ritu?ly vojny a vytv?ranie kres?anskej identity v stredovekej strednej Eur?pe 12. storo?ia  577

H u ? k a, Miroslav: Majetkov? pomery stredovek?ch augustini?nskych kl??torov tzv. spi?sk?ho di?triktu  593

? v o r c, Peter: V ?esko-slovenskej ?i ?esko-slovensko-ruskej republike? Podkarpatsk? Rus a v?chodn? Slovensko v prelomovom roku 1919  609

F u r m a n i k, Martin: Rus?ni a Ukrajinci na Spi?i v rokoch 1945 ? 1967  635

 

T e ? r i a  a  m e t o d o l ? g i a

M i c h e l a, Miroslav ? ? i m a, Karel: Fanzin ako historick? prame? pre v?skum s??asn?ch dej?n  667

 

R o z h ? a d y

D r ? b i k, Jakub: Pra?sk? jar a inv?zia vojsk Var?avskej zmluvy do ?eskoslovenska v roku 1968 o?ami ?z?padnej? historiografie  693

 

M a t e r i ? l y

L e h o c z k ?, L?dia: Naria?ujeme, vyhlasujeme...! V?ber diskrimina?n?ch opatren? vo?i Cig?nom/R?mom na Slovensku v rokoch totality 1939 ? 1945 spracovan? z fondov MV SR, ?t?tneho arch?vu v Nitre 723

 

R e c e n z i e

K o d a j o v ?, Daniela ? M a c h o, Peter a kol.: Jozef Miloslav Hurban ? Osobnos? v spolo?nosti a reflexii (Oliver Zajac)  735

S z a l a y, Peter ? B o g ? r, Michal ? H a b e r l a n d o v ?, Katar?na ? B a r t o ? o v ?, Nina ? K r i ? t e k o v ?, Laura: Vojnov? Bratislava 1939 ? 1945 (?ofia Lys?) 738

M i ? k o, Peter ? H a l l o n, ?udov?t a kol.: Lesk a tiene hospod?rskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 ? 1941 (Mikul?? Jan?ura)  743

H a l l o n, ?udov?t ? M i ? k o, Peter a kol.: Vzostup a p?d hospod?rskeho v?voja Slovenska v rokoch 1942 ? 1945 (Mikul?? Jan?ura) 745

H r u b o ?, Anton (ed.): ?ud?cka ??tanka ? Sila propagandy, propaganda sily (Ter?zia ?vedov?)  748

Baudouin, Jacques: Naissance d?une d?mocratie: Hashim Tha?i et la route vers le Kosovo ind?pendant (1987-2008)   752

 

G l o s y 755

K r o n i k a  759

O b s a h 2 0 2 0, ro?. 68 761