Historický časopis 04/2020
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2020

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

Z u p k a, Dušan: Náboženské rituály vojny a vytváranie kresťanskej identity v stredovekej strednej Európe 12. storočia  577

H u ť k a, Miroslav: Majetkové pomery stredovekých augustiniánskych kláštorov tzv. spišského dištriktu  593

Š v o r c, Peter: V Česko-slovenskej či Česko-slovensko-ruskej republike? Podkarpatská Rus a východné Slovensko v prelomovom roku 1919  609

F u r m a n i k, Martin: Rusíni a Ukrajinci na Spiši v rokoch 1945 – 1967  635

 

T e ó r i a  a  m e t o d o l ó g i a

M i c h e l a, Miroslav – Š i m a, Karel: Fanzin ako historický prameň pre výskum súčasných dejín  667

 

R o z h ľ a d y

D r á b i k, Jakub: Pražská jar a invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 očami „západnej“ historiografie  693

 

M a t e r i á l y

L e h o c z k á, Lídia: Nariaďujeme, vyhlasujeme...! Výber diskriminačných opatrení voči Cigánom/Rómom na Slovensku v rokoch totality 1939 – 1945 spracovaný z fondov MV SR, Štátneho archívu v Nitre 723

 

R e c e n z i e

K o d a j o v á, Daniela – M a c h o, Peter a kol.: Jozef Miloslav Hurban – Osobnosť v spoločnosti a reflexii (Oliver Zajac)  735

S z a l a y, Peter – B o g á r, Michal – H a b e r l a n d o v á, Katarína – B a r t o š o v á, Nina – K r i š t e k o v á, Laura: Vojnová Bratislava 1939 – 1945 (Žofia Lysá) 738

M i č k o, Peter – H a l l o n, Ľudovít a kol.: Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941 (Mikuláš Jančura)  743

H a l l o n, Ľudovít – M i č k o, Peter a kol.: Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska v rokoch 1942 – 1945 (Mikuláš Jančura) 745

H r u b o ň, Anton (ed.): Ľudácka čítanka – Sila propagandy, propaganda sily (Terézia Švedová)  748

Baudouin, Jacques: Naissance d’une démocratie: Hashim Thaçi et la route vers le Kosovo indépendant (1987-2008)   752

 

G l o s y 755

K r o n i k a  759

O b s a h 2 0 2 0, roč. 68 761