Historický časopis 01/2003
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2003

Hmotnosť

309,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

M ú c s k a, Vincent: O prvých uhorských biskupstvách  3
V r á b l o v á, Zdenka: Poľnohospodárska výroba na zičiovských panstvách v Komárňanskej stolici v 18. a na začiatku 19. storočia   23
K a t u n i n e c, Milan: Spolok svätého Vojtecha na prvom období svojho pôsobenia (1870 –1918)   41
K r a j č o v i č o v á, Natália: Mikulášski Stodolovci – k zrodu modernej slovenskej zámožnej strednej vrstvy   63
L a c k o, Martin: Partizánska brigáda podplukovníka Anatolija Snežinského a jej činnosť v oblasti Považského Inovca (1944 – 1945)   83

 

M a t e r i á l y

B a b e j o v á, Eleonóra: Obraz Bratislavy v diskusii uhorského parlamentu o elektrickej dráhe do Viedne   101
C h y t k a, Stanislav: Ferdinand Čatloš v meziválečném období Československé republiky   113

 

R e c e n z i e

H a n u s, L.: Spomienky na Ferka Skyčáka (F. Čechová)  125
Banská Bystrica – v znamení kalicha. História Zboru ev. a. v. cirkvi a evanjelického školstva v Banskej Bystrici do roku 1918 (E. Kowalská)   128
Š a n t a, V.: Enigma Rusini-Rusnaci-Ruteni. Dožica, rozdumuvaňa i prešvečeňa o etičnym identitetu juhoslavianskich Rusnacoch (O. R. Halaga)   130
Sovetskij faktor v Vostočnoj Jevrope 1944 – 1953. T. 2, 1949 – 1953 (M. Barnovský)   134
D r ä g a n, I.: Nobilimea Româneascä din Transilvania între ani 1440 – 1514 (R. Marza)   138

 

G L O S Y – B I B L I O G R A F I A – K R O N I K A   141