Historick? ?asopis 01/2003
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2003

Hmotnosť

309,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

M ? c s k a, Vincent: O prv?ch uhorsk?ch biskupstv?ch  3
V r ? b l o v ?, Zdenka: Po?nohospod?rska v?roba na zi?iovsk?ch panstv?ch v Kom?r?anskej stolici v 18. a na za?iatku 19. storo?ia   23
K a t u n i n e c, Milan: Spolok sv?t?ho Vojtecha na prvom obdob? svojho p?sobenia (1870 ?1918)   41
K r a j ? o v i ? o v ?, Nat?lia: Mikul??ski Stodolovci ? k zrodu modernej slovenskej z?mo?nej strednej vrstvy   63
L a c k o, Martin: Partiz?nska brig?da podplukovn?ka Anatolija Sne?insk?ho a jej ?innos? v oblasti Pova?sk?ho Inovca (1944 ? 1945)   83

 

M a t e r i ? l y

B a b e j o v ?, Eleon?ra: Obraz Bratislavy v diskusii uhorsk?ho parlamentu o elektrickej dr?he do Viedne   101
C h y t k a, Stanislav: Ferdinand ?atlo? v meziv?le?n?m obdob? ?eskoslovensk? republiky   113

 

R e c e n z i e

H a n u s, L.: Spomienky na Ferka Sky??ka (F. ?echov?)  125
Bansk? Bystrica ? v znamen? kalicha. Hist?ria Zboru ev. a. v. cirkvi a evanjelick?ho ?kolstva v Banskej Bystrici do roku 1918 (E. Kowalsk?)   128
? a n t a, V.: Enigma Rusini-Rusnaci-Ruteni. Do?ica, rozdumuva?a i pre?ve?e?a o eti?nym identitetu juhoslavianskich Rusnacoch (O. R. Halaga)   130
Sovetskij faktor v Vosto?noj Jevrope 1944 ? 1953. T. 2, 1949 ? 1953 (M. Barnovsk?)   134
D r ? g a n, I.: Nobilimea Rom?neasc? din Transilvania ?ntre ani 1440 ? 1514 (R. Marza)   138

 

G L O S Y ? B I B L I O G R A F I A ? K R O N I K A   141