Historick? ?asopis 02/2013
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

208

Rok vydania

2013

Hmotnosť

350,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

K o n e ? n ?, Martin: Byzantsk? r??a a Antiochijsk? knie?atstvo za vl?dy J?na II. Komnena (1118 ? 1143)  207
H u d ? ? e k, Pavol: Pr?vne postavenie vdovy v stredovekom Uhorsku do roku 1222 a ot?zka venn?ho  227
G ? l i k, Zdenko: Dejiny Hlohovca po p?de Ve?kej Moravy do roku 1275 s osobitn?m zrete?om na polohu hradu Szolgagy?r  263
P u t ? k, Daniel: Sloven?t? ?id? v ghettu Terez?n (1944 ? 1945)  289
? e r n ? k, Tom??: Viliam ?irok? a J?lius ?uri? ? Rodinn? p?vod, soci?lne pomery a za?iatky p?sobenia v komunistickom hnut?  313

 

Rozh?ady

R o u p a, Michal ? K u s e n d o v ?, Dagmar: Historick? podmienenos? region?lnych demografick?ch rozdielov na Slovensku  343

 

Materi?ly

Z a u ? k o v ?, ?ubica ? M i d r i a k, Rudolf ? K r a j ? o v i ?, Vladim?r: Novodob? pustnutie kult?rnej po?nohospod?rskej krajiny Slovenska v historickom kontexte  377

 

Diskusia

N o v ? k, Jozef: Mestotvorn? proces Bratislavy sa naozaj zav??il na ?zem? Podhradia  391

 

R e c e n z i e

? v o r c, Peter et al.: Ve?k? doba a jej d?sledky : Pre?ov v 20. rokoch 20. storo?ia (Gabriela Dudekov?)  395
R o k o s k ?, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba : Vzestup a p?d agr?rn? strany (Roman Holec)  397
M a c h, Alexander: Z ?alek?ch ciest (Anton Hrubo?)  400
M e r v a r t, Jan: Nad?je a iluze: ?e?t? a sloven?t? spisovatel? v reformn?m hnut? ?edes?t?ch let (Adam Hudek)  404

 

Glosy  408

 

Kronika  415