Historick? ?asopis 02/2003
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2003

Hmotnosť

309,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e 

M a r e k, Milo?:  Pe?enehovia a Uzi na Slovensku   193

? t e f ? n i k, Martin: Ben?tky ako obchodn? protivn?k Uhorska za dynastie Anjouovcov   223

F u n d ? r k o v ?, Anna: Palat?n Pavol P?lfi a uhorsk? politick? ?ivot v rokoch 1649 ? 1653   241

K o l l ? r o v ?, Ivona: Matej Bel ? vydavate? n?bo?enskej literat?ry   263

B a k a, Igor: Mechanizmus, ciele a met?dy p?sobenia ?ud?ckej propagandy v rokoch 1938 ? 1939   277

 

R o z h ? a d y

? a p l o v i ? o v ?, Krist?na: Uhorsk? ??achta v 18. storo??   295

 

A r c h ? v

N i ? ? a n s k ?, Eduard ? K a m e n e c, Ivan: Poplatky za deportovan?ch slovensk?ch ?idov   311

 

R e c e n z i e

Alexander Dub?ek: Od totality k demokracii. Prejavy, ?l?nky a rozhovory. V?ber 1963 ? 1992 (E. Lond?kov?)   343

Jozef Tiso: Prejavy a ?l?nky. Zv. I. (1913 ? 1938) (I. Kamenec)   346

V l ? e k, R.: Rusk? panslavismus  ? realita a skuto?nos? (M. Nevrl?)   348

Die Konstruktion der Vergangenheit. Geschichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung im fr?hneuzeitlichen Ostmitteleuropa (E. Kowalsk?)   350

R e i f e, E. ? S c h w a r z, I. (Hg): Falsche Grenzen, Wahre Hindernisse. Ein interdisziplin?res Friedensprojekt zum Thema ?Interkulturelle Kommunikation? mit der Slowakei (V. Krupa)   352

 

G L O S Y ?  B I B L I O G R A F I A ? K R O N I K A