Historický časopis 02/2003
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2003

Hmotnosť

309,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e 

M a r e k, Miloš:  Pečenehovia a Uzi na Slovensku   193

Š t e f á n i k, Martin: Benátky ako obchodný protivník Uhorska za dynastie Anjouovcov   223

F u n d á r k o v á, Anna: Palatín Pavol Pálfi a uhorský politický život v rokoch 1649 – 1653   241

K o l l á r o v á, Ivona: Matej Bel – vydavateľ náboženskej literatúry   263

B a k a, Igor: Mechanizmus, ciele a metódy pôsobenia ľudáckej propagandy v rokoch 1938 – 1939   277

 

R o z h ľ a d y

Č a p l o v i č o v á, Kristína: Uhorská šľachta v 18. storočí   295

 

A r c h í v

N i ž ň a n s k ý, Eduard – K a m e n e c, Ivan: Poplatky za deportovaných slovenských Židov   311

 

R e c e n z i e

Alexander Dubček: Od totality k demokracii. Prejavy, články a rozhovory. Výber 1963 – 1992 (E. Londáková)   343

Jozef Tiso: Prejavy a články. Zv. I. (1913 – 1938) (I. Kamenec)   346

V l č e k, R.: Ruský panslavismus  – realita a skutočnosť (M. Nevrlý)   348

Die Konstruktion der Vergangenheit. Geschichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa (E. Kowalská)   350

R e i f e, E. – S c h w a r z, I. (Hg): Falsche Grenzen, Wahre Hindernisse. Ein interdisziplinäres Friedensprojekt zum Thema „Interkulturelle Kommunikation“ mit der Slowakei (V. Krupa)   352

 

G L O S Y –  B I B L I O G R A F I A – K R O N I K A