Historick? ?asopis 01/1997
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

176

Rok vydania

1997

Hmotnosť

295,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

XI. zjazd Slovenskej historickej spolo?nosti

M a r s i n a, Richard: O ist?ch ?rt?ch teraj?ieho stavu slovenskej historiografie   3

B a r t l, J?lius: Probl?my vyu?ovania dejepisu v s??asnom obdob?   12

K r a t o c h v ? l, Viliam: K niektor?m z?kladn?m probl?mom vyu?ovania dejepisu na z?kladn?ch a stredn?ch ?kol?ch   17

B a r t l, J?lius: Vyu?ovanie dejepisu na vysok?ch ?kol?ch   25

U l i ? n ?, Ferdinand: Fenom?ny slovensk?ch dej?n v stredoveku   38

B e ? k o, J?n: K niektor?m ot?zkam v?skumu os?dlenia Slovenska   44

L u k a ? k a, J?n: B?danie o mest?ch na Slovensku v stredoveku   52

? i ? a j, Viliam: V?skum obdobia dej?n novoveku v slovenskej historiografii   55

K o h ? t o v ?, M?ria: S??asn? stav demografick?ho b?dania na Slovensku   61

K a r t o u s, Peter: Slovensk? arch?vy, hist?ria a historizmus   66

L i p t ? k, ?ubom?r: Moderniz?cia Slovenska: n?rod, ?t?t, spolo?nos?   71

K o v ? ?, Du?an: Nacionalizmus 19. a 20. storo?ia  77

M a n n o v ?, Elena: Me?tianstvo na Slovensku v 19. a 20. storo?? ako predmet historick?ho v?skumu   85

H o l e c, Roman: Ekonomika a moderniz?cia na pr?klade Slovenska   91

 

Rozh?ady

S i ?, Alex. L: Nieko?ko pozn?mok k ot?zkam obsahu v?u?by dej?n v s??asnosti   100

 

Materi?ly

B r t ? ?, Rudo: Epigramy o Martinovi?ovom sprisahan? v Uhorsku   108

 

Recenzie

? u r i c a, M. S.: Dejiny Slovenska a Slov?kov (J. Bartl)   114

C a m b e l, S.: Slovensk? dedina (1938 ? 1944) (?. Lipt?k)  123

K o t v a n, I. ? F r i m m o v ?, E.: Inkun?buly zo slovensk?ch kni?n?c v zahrani?n?ch in?tit?ci?ch (V. ?i?aj)   126

M a n d r u t, S.: Miscarea nationala si activitatea parlamentara a deputatilor partidului national Roman din Transilvanea intre anii 1905?1910. R a t i u, I. ? R a t i u, E.: Corespodenta, scrisori primite 1866-1895 (M. Kraj?ovi?)   128

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   132