Historický časopis 01/1997
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

176

Rok vydania

1997

Hmotnosť

295,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

XI. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti

M a r s i n a, Richard: O istých črtách terajšieho stavu slovenskej historiografie   3

B a r t l, Július: Problémy vyučovania dejepisu v súčasnom období   12

K r a t o c h v í l, Viliam: K niektorým základným problémom vyučovania dejepisu na základných a stredných školách   17

B a r t l, Július: Vyučovanie dejepisu na vysokých školách   25

U l i č n ý, Ferdinand: Fenomény slovenských dejín v stredoveku   38

B e ň k o, Ján: K niektorým otázkam výskumu osídlenia Slovenska   44

L u k a č k a, Ján: Bádanie o mestách na Slovensku v stredoveku   52

Č i č a j, Viliam: Výskum obdobia dejín novoveku v slovenskej historiografii   55

K o h ú t o v á, Mária: Súčasný stav demografického bádania na Slovensku   61

K a r t o u s, Peter: Slovenské archívy, história a historizmus   66

L i p t á k, Ľubomír: Modernizácia Slovenska: národ, štát, spoločnosť   71

K o v á č, Dušan: Nacionalizmus 19. a 20. storočia  77

M a n n o v á, Elena: Meštianstvo na Slovensku v 19. a 20. storočí ako predmet historického výskumu   85

H o l e c, Roman: Ekonomika a modernizácia na príklade Slovenska   91

 

Rozhľady

S i č, Alex. L: Niekoľko poznámok k otázkam obsahu výučby dejín v súčasnosti   100

 

Materiály

B r t á ň, Rudo: Epigramy o Martinovičovom sprisahaní v Uhorsku   108

 

Recenzie

Ď u r i c a, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov (J. Bartl)   114

C a m b e l, S.: Slovenská dedina (1938 – 1944) (Ľ. Lipták)  123

K o t v a n, I. – F r i m m o v á, E.: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách (V. Čičaj)   126

M a n d r u t, S.: Miscarea nationala si activitatea parlamentara a deputatilor partidului national Roman din Transilvanea intre anii 1905–1910. R a t i u, I. – R a t i u, E.: Corespodenta, scrisori primite 1866-1895 (M. Krajčovič)   128

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   132