Historick? ?asopis 02/2007
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

182

Rok vydania

2007

Hmotnosť

297,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

H u r b a n i ?, Martin: Byzancia a Avarsk? kagan?t v rokoch 623 ? 624  229

C a p r o ?, Iulia: Ko?ick? ?tudenti na Univerzite v Krakove v 15. a na za?iatku 16. storo?ia  249

B a h e n s k ?, Marie: (Ne)z?jem ?en o ??ast v politice na str?nk?ch ?esk?ho ?ensk?ho tisku ve druh? polovin? 19. stolet? a na po??tku 20. stolet?  267

S i m o n, Attila: K niektor?m aspektom koloniz?cie ju?n?ho Slovenska v obdob? prvej republiky  289

V o n d r ? ? e k, V?clav: Lu??ck? exil v prvn?ch m?s?c?ch po komunistick?m p?evratu v ?eskoslovensku  309

 

A r c h ? v

S e g e ?, Du?an ? B y s t r i c k ?, Valeri?n: Reflexia medzivojnov?ho politick?ho v?voja na Slovensku o?ami Var?avy  339

 

R e c e n z i e

Memoria Austriae. Bd. I Menschen, Mythen, Zeiten; Bd. II Bauten, Orte Regionen; Bd. III Unternehmer, Firmen, Produkte (Tibor Pichler)  365

R o m s i c s, I.: Trianonsk? mierov? zmluva (Roman Holec)  367

K ? z m e r o v ?, ?. ? K a t u n i n e c, M.: Dilemy Karola Sidora (Milan Zemko) 371

H a ? k o, J.: Ave crux. ?ivot a dielo biskupa Ambr?za Laz?ka (Jan Pe?ek)  373

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a   377

K r o n i k a   398