Historický časopis 02/2007
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

182

Rok vydania

2007

Hmotnosť

297,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

H u r b a n i č, Martin: Byzancia a Avarský kaganát v rokoch 623 – 624  229

C a p r o ş, Iulia: Košickí študenti na Univerzite v Krakove v 15. a na začiatku 16. storočia  249

B a h e n s k á, Marie: (Ne)zájem žen o účast v politice na stránkách českého ženského tisku ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století  267

S i m o n, Attila: K niektorým aspektom kolonizácie južného Slovenska v období prvej republiky  289

V o n d r á š e k, Václav: Luďácký exil v prvních měsících po komunistickém převratu v Československu  309

 

A r c h í v

S e g e š, Dušan – B y s t r i c k ý, Valerián: Reflexia medzivojnového politického vývoja na Slovensku očami Varšavy  339

 

R e c e n z i e

Memoria Austriae. Bd. I Menschen, Mythen, Zeiten; Bd. II Bauten, Orte Regionen; Bd. III Unternehmer, Firmen, Produkte (Tibor Pichler)  365

R o m s i c s, I.: Trianonská mierová zmluva (Roman Holec)  367

K á z m e r o v á, Ľ. – K a t u n i n e c, M.: Dilemy Karola Sidora (Milan Zemko) 371

H a ľ k o, J.: Ave crux. Život a dielo biskupa Ambróza Lazíka (Jan Pešek)  373

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a   377

K r o n i k a   398