Historick? ?asopis 02/1997
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

200

Rok vydania

1997

Hmotnosť

320,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

P e r n i ?, Jaroslav: Karol R?bert z Anjou a jeho man?elky  177

H a r a k s i m, ?udov?t: U?horodsk? ?nia a v?chodn? Slovensko  193

S o j k o v ?, Zdenka: Obrana proti hrozbe dualismu roku 1850 v politick? publicistice ?udov?ta ?t?ra   207

? i e r n a-L a n t a y o v ?, Dagmar: Predstavy slovenskej politiky a realita vo vz?ahu so Sovietskym zv?zom (janu?r ? j?l 1940)  249

P e ? e k, Jan: Evanjelick? cirkev augsbursk?ho vyznania na Slovensku v za?iatkoch totality (1948 ? 1953)   271

 

Rozh?ady

M ? s ? r o ?, J?lius: Ma?ariz?cia a asimil?cia v Uhorsku od konca 18. storo?ia do roku 1918   295

 

Materi?ly

G r e x a, J?n: Olympijsk? hnutie na Slovensku a jeho kontinuita   305

 

Arch?v

R y c h l ? k, Jan: Z nezn?mych z?piskov Alexandra Macha   317

 

Recenzie

T i b e n s k ?, J.: Poctiv? obec budmerick?. Ka?dodenn? ?ivot slovenskej dediny na konci feud?lnej ?ry (P. Horv?th)   336

M ? d r a, D.: Hudobn? klasicizmus na Slovensku v dobov?ch dokumentoch ? Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten (E. Kowalsk?)   342

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   345