Historick? ?asopis 03/1997
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

1997

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

H a r a k s i m, ?udov?t: Historick? dielo Daniela Rapanta  377

O s l a n s k ?, Franti?ek: O p?somn?ch prame?och k cirkevn?m majetkom na Slovensku v stredoveku   388

F r i m m o v ?, Eva: Inkun?buly z h?adiska v?skumu dej?n kni?nej kult?ry na Slovensku   401

V i d ? a n s k y j, Stepan: Ukrajina a ukrajinsk? ot?zka v politike ?esko-Slovenska v rokoch 1918 ? 1948   420

N ? m e ? e k, Jan: Slovensko-polsk? vztahy v p?edve?er druh? sv?tov? v?lky   440

H r a d s k ?, Katar?na: Deport?cie slovensk?ch ?idov v rokoch 1944 ? 1945 so zrete?om na transporty do Terez?na   455

P e t r u f, Pavol: Franc?zska diplomacia a niektor? aspekty volieb roku 1946 v ?esko-Slovensku   472

 

Rozh?ady

? u c h o v ?, Xenia: Zavedenie krajinsk?ho zriadenia na Slovensku roku 1928: kompetencie a prv? rozpo?ty   487

 

Materi?ly

T i l k o v s z k y, Lor?nt: K dejin?m budape?tianskych slovensk?ch a ?esk?ch spolkov   510

 

Recenzie

S k i l l i n g, H. G.: Against Current, 1882?1914; S k i 11 i n g, H. G.: Proti proudu 1882?1914 (D. Kova?)   527

V a l e n t, ?. ? C h o v a n c o v ?, J.: Kapitoly z dej?n filozofie (?. Tur?an)   529

J ? n o s i, M.: T?rv?nyalkot?s a korai ?rpad-Korban (V. M?cska)   531

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA