Historick? ?asopis 06/1992
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

120

Rok vydania

1992

Hmotnosť

200,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

M r v a, Ivan: Da?ov? za?a?enie slovensk?ch stol?c na sklonku 17. storo?ia a jeho d?sledky   649

F r e m a l, Karol: Protifa?istick? odboj ?eskoslovenskej soci?lnodemokratickej strany robotn?kov na Slovensku v rokoch 1939 ? 1944   664

? t a i g l, Jan: Vojenskopolitick? a vojenskostrategick? postaven? Slovenska po ukon?en? druh? sv?tov? v?lky (1945 ? 1946)   676

 

Rozh?ady

K i r s c h b a u m, Stanislav J.: Andrej Hlinka ako politik v prvej ?SR   694

J e l i n e k, Yeshayahu A.: Historiografia o Slovensku v Izraeli   707

 

Arch?v

A l e x a n d e r, Manfred: Proces s Vojtechom Tukom zo spravodajstva nemeck?ho konzul?tu v Bratislave (Dokumenta?n? pr?lohy)   714

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   731