Historick? ?asopis 01/1996
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

160

Rok vydania

1996

Hmotnosť

274,00g

Formát

165x240

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

K o m o r a, Pavol: Milen?rne oslavy v Uhorsku roku 1896 a ich vn?manie v slovenskom prostred?   3

S ? o k a, A. Stanislaw: Z dej?n man?elskej politiky ?udov?ta Ve?k?ho v druhej polovici 14. storo?ia   17

P e t r u f, Pavol: Obraz Franc?zska v slovenskej tla?i v rokoch 1939 ? 1942   27

P e ? e k, Jan: ?Katol?cka akcia? na Slovensku roku 1949   47

B a r n o v s k ?, Michal: K ot?zke takzvan?ho ukrajinsk?ho bur?o?zneho nacionalizmu na Slovensku   64

V a r i n s k ?, Vladim?r: N?ten? pr?ce na Slovensku v rokoch 1945 ? 1953   83

 

Rozh?ady

T ? t h, Istv?n Gy?rgy: Latin?ina ako hovoren? re? v Uhorsku v 17. a 18. storo?? so zrete?om na Slovensko   102

 

Materialy

V o z ? r, Jozef: Soci?lna ?trukt?ra obyvate?stva bansk?ch oblast? Slovenska v 16. ? 18. storo??   114

 

Recenzie

K i r s c h b a u m, S. J.: History of Slovakia. The Strugle for Survival (?. Lipt?k)  126

G a ? p a r ? k o v ?-H o r ? k o v ?, A.: U Masarykovcov. Spomienky osobnej archiv?rky T. G. Masaryka (X. ?uchov?)   128

S o p k o, J.: Kroniky stredovek?ho Slovenska (V. ?i?aj)   130

B?rgerliche Wohnkultur des Fin de Si?cle in Ungarn (R. Holec)   132

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   135