Historický časopis 02/1995
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

216

Rok vydania

1995

Hmotnosť

365,00g

Formát

170x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

H o m z a, Martin: Vzťahy stredovekého Spiša a Malopoľska od najstarších čias do roku 1138   201

S k l a d a n ý, Marián: Prvé turzovsko-fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom podniku   215

T i b e n s k ý, Ján: Výskum života a diela Mateja Bela na širších a pevnejších základoch   230

B y s t r i c k ý, Valerián: Eduard Beneš a Slovensko (1918 – 1938)   246

G r e x a, Ján: Politicky zápas o koncepciu telovýchovy a športu v rokoch 1945 – 1948   263

 

Rozhľady

Č a r n o g u r s k á, Marina: Staroveká Čina v závere obdobia „Bojujúcich štátov“   282

 

Materiály

R o s e n b a u m, Karol: Dielo a miesto Heinricha Daniela Zschokkeho v slovenskej vzdelanosti   294

 

Archív

B y s t r i c k ý, Valerián: Dokumenty o postoji Eduarda Beneša k česko-slovenským vzťahom koncom tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov  317

 

Konferencie – Semináre – Diskusia

Pamäť vojen a odbojov

L a v a b r o v á, Marie-Claire: Paměť a konflikty paměti: Francouzská komunistická strana a druhá světová válka   328

B e c k e r, Jean-Jacques: Paměť o první světové válce ve francouzském veřejném mínění (až do dnešní doby)   335

U n f r i e d, Berthold: Najnovší vývoj pamäti vojny a odboja v Rakúsku   341

P i c h l í k, Karel: První světová válka v paměti Čechů, zvláště po listopadu 1989 349

J a b l o n i c k ý, Jozef: Spomienky a životopisy ľudáckych predstaviteľov publikované po roku 1989 355

L i p t á k, Ľubomír: Pamätníky a pamäť povstania roku 1944 na Slovensku   363

 

Recenzie

P e t r u f, P.: Marshallov plán (H. Tkadlečková)   370

Ž a t k u l i a k, J.: V mene zákonov a proti občanom? Trestno-správna právomoc národných výborov na Slovensku v rokoch 1950 – 1957 (V. Varinský)   372

B u r i a n, J.: Řimské impérium. Vrchol a proměny civilizace (P. Valachovič)  374

K o l l á r, K.: Milan Hodža, moderny teoretik, pragmaticky politik (A. Bartlová)  376

S k o r z e n y, O.: Mé velitelské operace. Nekonvenční bojové akce; L a n g, J. von: Gestapo. Nastroj teroru (S. Chytka)   378

W e h r l e, F.: Le divorce tschéco-slovaque. Vie et mort de la Tschécoslovaquie 1918–1992  380

Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag (P. Švorc)   383

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   385