Historick? ?asopis 02/1995
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

216

Rok vydania

1995

Hmotnosť

365,00g

Formát

170x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

H o m z a, Martin: Vz?ahy stredovek?ho Spi?a a Malopo?ska od najstar??ch ?ias do roku 1138   201

S k l a d a n ?, Mari?n: Prv? turzovsko-fuggerovsk? zmluvy o spolo?nom mediarskom podniku   215

T i b e n s k ?, J?n: V?skum ?ivota a diela Mateja Bela na ?ir??ch a pevnej??ch z?kladoch   230

B y s t r i c k ?, Valeri?n: Eduard Bene? a Slovensko (1918 ? 1938)   246

G r e x a, J?n: Politicky z?pas o koncepciu telov?chovy a ?portu v rokoch 1945 ? 1948   263

 

Rozh?ady

? a r n o g u r s k ?, Marina: Starovek? ?ina v z?vere obdobia ?Bojuj?cich ?t?tov?   282

 

Materi?ly

R o s e n b a u m, Karol: Dielo a miesto Heinricha Daniela Zschokkeho v slovenskej vzdelanosti   294

 

Arch?v

B y s t r i c k ?, Valeri?n: Dokumenty o postoji Eduarda Bene?a k ?esko-slovensk?m vz?ahom koncom tridsiatych a za?iatkom ?tyridsiatych rokov  317

 

Konferencie ? Semin?re ? Diskusia

Pam?? vojen a odbojov

L a v a b r o v ?, Marie-Claire: Pam?? a konflikty pam?ti: Francouzsk? komunistick? strana a druh? sv?tov? v?lka   328

B e c k e r, Jean-Jacques: Pam?? o prvn? sv?tov? v?lce ve francouzsk?m ve?ejn?m m?n?n? (a? do dne?n? doby)   335

U n f r i e d, Berthold: Najnov?? v?voj pam?ti vojny a odboja v Rak?sku   341

P i c h l ? k, Karel: Prvn? sv?tov? v?lka v pam?ti ?ech?, zvl??t? po listopadu 1989 349

J a b l o n i c k ?, Jozef: Spomienky a ?ivotopisy ?ud?ckych predstavite?ov publikovan? po roku 1989 355

L i p t ? k, ?ubom?r: Pam?tn?ky a pam?? povstania roku 1944 na Slovensku   363

 

Recenzie

P e t r u f, P.: Marshallov pl?n (H. Tkadle?kov?)   370

? a t k u l i a k, J.: V mene z?konov a proti ob?anom? Trestno-spr?vna pr?vomoc n?rodn?ch v?borov na Slovensku v rokoch 1950 ? 1957 (V. Varinsk?)   372

B u r i a n, J.: ?imsk? imp?rium. Vrchol a prom?ny civilizace (P. Valachovi?)  374

K o l l ? r, K.: Milan Hod?a, moderny teoretik, pragmaticky politik (A. Bartlov?)  376

S k o r z e n y, O.: M? velitelsk? operace. Nekonven?n? bojov? akce; L a n g, J. von: Gestapo. Nastroj teroru (S. Chytka)   378

W e h r l e, F.: Le divorce tsch?co-slovaque. Vie et mort de la Tsch?coslovaquie 1918?1992  380

Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag (P. ?vorc)   383

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   385