Historick? ?asopis 01/2012
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

190

Rok vydania

2012

Hmotnosť

315,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

B a b i c, Marek: Verejn? stavite?stvo v neskoroantickom R?me ako m?dium politickej propagandy 5
K o w a l s k ?, Eva: ?...t?to malome??ania na nie?o tak? e?te nedor?stli...? Kas?na v Modre - nezn?ma s??as? kas?nov?ho hnutia a procesu ?n?rodn?ho preb?dzania?  23
B u ? k a, Peter: Telesn? v?chova a ?port v obdob? 1. Slovenskej republiky 33
I b e r l, Kate?ina: N?kolik pozn?mek k rusk? pravoslavn? obci v Bratislav? v letech 1924-1945 v kontextu podm?nek rusk?ho exilu  49
S o r b y, Karol: Egypt v silo?iarach ve?mocenskej politiky v polovici 60. rokov 20. storo?ia ... 77

 

Rozh?ady

V a ? ?, Martin: N?rodohospod?ri Imrich Karva? ? Peter Za?ko a slovensk? ot?zka v tridsiatych rokoch 20. storo?ia  99

 

Arch?v

S c h v a r c, Michal ? S c h r i f f l, David: ?Vec: ?eskoslovensko.? Nezn?ma spr?va Wernera G?ttscha o okolnostiach vzniku Slovensk?ho ?t?tu  115

 

Diskusia

K r a t o c h v ? l, Viliam: Staronov? druhy nar?ci? v didakticko-historick?ch textoch  141

 

R e c e n z i e

S r o k a, Andrej Stanislav: ?redniowieczny Bardi?w i jego kontakty z Ma?opolska (Pavol Hud??ek)  149
W i n i w a r t e r, Verena - K n o l l, Martin: Umweltgeschichte; U e k ? t t e r, Frank: Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert (Roman Holec)  154
? u c h o v ?, X?nia: Idea ?eskoslovensk?ho ?t?tu na Slovensku 1918 ? 1939 (Bohumila Feren?uhov?) 158

 

Glosy 162

 

Kronika 173

 

Obh?jen? pr?ce  185