Historick? ?asopis 03/2015
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2015

Hmotnosť

317,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

H u r b a n i ?, Martin: Vp?dy Avarov na balk?nske ?zemia V?chodor?mskej r??e v rokoch 582 ? 626  387

K o l l ? r o v ?, Ivona: Sloboda tla?e v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze  405

D o l e ? a l o v ?, Antonie: Agrarismus mezi l?skou k rodn? hroud? a politick? moci  427

B u c h e r, Slavom?r: Pr?spevok k poznaniu urbanon?m Bratislavy v kontexte ideol?gie n?rodn?ho socializmu a komunizmu v rokoch 1939 ? 1989  451

? e r n ? k, Tom??: ?lenstvo, organiza?n? ?trukt?ra a v?voj v KSS po?as roka 1948  483

 

R o z h ? a d y

H r u b o ?, Anton: K identifik?cii protikomunistick?ho odboja na Slovensku (o interpreta?nom labyrinte jeho historickej, pr?vnej a spolo?enskej roviny) 503

 

M a t e r i ? l y

L y s ?, ?ofia: Urbanistick? a demografick? v?voj podhradia/mesta Bratislavy od privil?gia 1291 do konca 14. storo?ia  517

 

R e c e n z i e

N o v o t n ?, Luk?? ? K o d e t, Roman. Velk? Brit?nie a konference v Locarnu (Alena Mikul??ov?)  533

L y s ?, Miroslav. Moravania, Mojm?rovci a Fransk? r??a (Adriana ?vecov?)  537

H r a b o v e c, Em?lia. Slovensko a Sv?t? stolica 1918 ? 1927 vo svetle vatik?nskych prame?ov (Bohumila Feren?uhov?)  541

S c h v a r c, Michal ? H a l l o n, ?udov?t. Kauza Karva? (Ivan Kamenec)  543

K ? e s ? a n, Ji??. Zden?k Nejedl? (Miroslav Michela)  545

 

G l o s y  549

 

K r o n i k a  563