Historický časopis 03/2015
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2015

Hmotnosť

317,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

H u r b a n i č, Martin: Vpády Avarov na balkánske územia Východorímskej ríše v rokoch 582 – 626  387

K o l l á r o v á, Ivona: Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze  405

D o l e ž a l o v á, Antonie: Agrarismus mezi láskou k rodné hroudě a politické moci  427

B u c h e r, Slavomír: Príspevok k poznaniu urbanoným Bratislavy v kontexte ideológie národného socializmu a komunizmu v rokoch 1939 – 1989  451

Č e r n á k, Tomáš: Členstvo, organizačná štruktúra a vývoj v KSS počas roka 1948  483

 

R o z h ľ a d y

H r u b o ň, Anton: K identifikácii protikomunistického odboja na Slovensku (o interpretačnom labyrinte jeho historickej, právnej a spoločenskej roviny) 503

 

M a t e r i á l y

L y s á, Žofia: Urbanistický a demografický vývoj podhradia/mesta Bratislavy od privilégia 1291 do konca 14. storočia  517

 

R e c e n z i e

N o v o t n ý, Lukáš – K o d e t, Roman. Velká Británie a konference v Locarnu (Alena Mikulášová)  533

L y s ý, Miroslav. Moravania, Mojmírovci a Franská ríša (Adriana Švecová)  537

H r a b o v e c, Emília. Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov (Bohumila Ferenčuhová)  541

S c h v a r c, Michal – H a l l o n, Ľudovít. Kauza Karvaš (Ivan Kamenec)  543

K ř e s ť a n, Jiří. Zdeněk Nejedlý (Miroslav Michela)  545

 

G l o s y  549

 

K r o n i k a  563