Historický časopis 04/2017
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

208

Rok vydania

2017

Hmotnosť

339,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

M e t o d o l ó g i a  a  h i s t o r i o g r a f i a

L u ž n ý, Dušan – V á n ě, Jan: Koncept kolektivní paměti – základní východiska a závěry  577

 

Š t ú d i e

M a g d o š k o, Drahoslav: K vzniku a správe predmestí stredovekých Košíc  591

S z ó r á d o v á, Eva: Franz Paul Rigler: Anleitung zum Gesange, und dem Klaviere, oder die Orgel zu spielen – príbeh jednej učebnice hudby  617

A r p á š, Róbert: Pribinove slávnosti ako pripomienka cirkevno-národnej veľkomoravskej tradície  655

S z a b ó, Miloslav: „Klérofašizmus“? Katolicizmus a radikálna pravica v stredoeurópskom kontexte (1918 – 1945) 675

B a k a, Igor: Slovenská armáda a protižidovské pogromy na okupovanom území ZSSR v lete 1941  689

 

M a t e r i á l y

Ď u r k o v á, Mária: Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2015 – 2016  709

 

D i s k u s i a

A l b e r t y, Július: Zamyslenie sa nad reedíciou župnej monografie Gömör-Kishont vármegye z vydavateľstva Patrióta  727

K o h ú t o v á, Mária: Reakcia na časť štúdie profesora Romana Holeca  733

H o l e c, Roman: Odpoveď prof. M. Kohútovej  735

 

R e c e n z i e

K o v á č, Dušan – K o w a l s k á, Eva – Š o l t é s, Peter a kol.: Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí (László Vörös)  737

M a g o c s i, Paul Robert: Chrbtom k horám. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov (Magdaléna Lavrincová)  744

 

G l o s y  749

 

K r o n i k a  757

 

O b h á j e n é  p r á c e  763