Historick? ?asopis 04/2017
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

208

Rok vydania

2017

Hmotnosť

339,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

M e t o d o l ? g i a  a  h i s t o r i o g r a f i a

L u ? n ?, Du?an ? V ? n ?, Jan: Koncept kolektivn? pam?ti ? z?kladn? v?chodiska a z?v?ry  577

 

? t ? d i e

M a g d o ? k o, Drahoslav: K vzniku a spr?ve predmest? stredovek?ch Ko??c  591

S z ? r ? d o v ?, Eva: Franz Paul Rigler: Anleitung zum Gesange, und dem Klaviere, oder die Orgel zu spielen ? pr?beh jednej u?ebnice hudby  617

A r p ? ?, R?bert: Pribinove sl?vnosti ako pripomienka cirkevno-n?rodnej ve?komoravskej trad?cie  655

S z a b ?, Miloslav: ?Kl?rofa?izmus?? Katolicizmus a radik?lna pravica v stredoeur?pskom kontexte (1918 ? 1945) 675

B a k a, Igor: Slovensk? arm?da a proti?idovsk? pogromy na okupovanom ?zem? ZSSR v lete 1941  689

 

M a t e r i ? l y

? u r k o v ?, M?ria: Historiografia v Historickom ?stave SAV v rokoch 2015 ? 2016  709

 

D i s k u s i a

A l b e r t y, J?lius: Zamyslenie sa nad reed?ciou ?upnej monografie G?m?r-Kishont v?rmegye z vydavate?stva Patri?ta  727

K o h ? t o v ?, M?ria: Reakcia na ?as? ?t?die profesora Romana Holeca  733

H o l e c, Roman: Odpove? prof. M. Koh?tovej  735

 

R e c e n z i e

K o v ? ?, Du?an ? K o w a l s k ?, Eva ? ? o l t ? s, Peter a kol.: Spolo?nos? na Slovensku v dlhom 19. storo?? (L?szl? V?r?s)  737

M a g o c s i, Paul Robert: Chrbtom k hor?m. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatsk?ch Rus?nov (Magdal?na Lavrincov?)  744

 

G l o s y  749

 

K r o n i k a  757

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  763