Historický časopis 01/2022
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2022

Hmotnosť

318,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

V l a s k o, Vladimír: Okolnosti príchodu a etablovania sa Frangepánovcov v Uhorskom kráľovstve do roku 1263   3

S t u d e n i č o v á, Hana: Několik okamžiků v historii rukopisného polyfonního chorbuchu. Fragmen tmešních ordinárií a proprií z Archívu mesta Bratislavy   33

K r á l í k, Lukáš: Publikace právních předpisů pro slovenské prostředí před rokem 1918   53

D o l e ž a l, Kryštof: Československý poválečný nacionalismus v mediální recepci snímku Jan Roháč z Dubé   87

H á l e k, Jan: Historiografie ve vleku politiky dějin: případ Štefánikovské legendy Ľudovíta Holotíka   115

 

D i s k u s i a

N e m e c, Miroslav: Bol Jánošík väznený v kaštieli Vranovo?   143

 

R o z h ľ a d y

K m e ť, Norbert: Sebakritický komunista Róbert Roško   153

 

R e c e n z i e

H o l e c, Roman: Trianon  – triumf a katastrofa (Michal Kšíňan)   173

N e č a s o v á, Denisa: Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956 (Michal Mako)   177

M o r a v č í k o v á, Henrieta, S z a l a y, Peter, H a b e r l a n d o v á, Katarína, K r i š t e k o v á, Laura a Monika B o č k o v á: Bratislava (ne)plánované mesto. Bratislava (un)planned city (Elena Mannová   183

Š v o r c, Peter a Peter K o v a ľ, eds.: Rok 1919 a Československo. Postavenie a premeny periférií nového štátu v procese jeho konštituovania (Erik Ondria)   187