Historick? ?asopis 01/2022
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2022

Hmotnosť

318,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

V l a s k o, Vladim?r: Okolnosti pr?chodu a etablovania sa Frangep?novcov v Uhorskom kr??ovstve do roku 1263   3

S t u d e n i ? o v ?, Hana: N?kolik okam?ik? v historii rukopisn?ho polyfonn?ho chorbuchu. Fragmen tme?n?ch ordin?ri? a propri? z Arch?vu mesta Bratislavy   33

K r ? l ? k, Luk??: Publikace pr?vn?ch p?edpis? pro slovensk? prost?ed? p?ed rokem 1918   53

D o l e ? a l, Kry?tof: ?eskoslovensk? pov?le?n? nacionalismus v medi?ln? recepci sn?mku Jan Roh?? z Dub?   87

H ? l e k, Jan: Historiografie ve vleku politiky d?jin: p??pad ?tef?nikovsk? legendy ?udov?ta Holot?ka   115

 

D i s k u s i a

N e m e c, Miroslav: Bol J?no??k v?znen? v ka?tieli Vranovo?   143

 

R o z h ? a d y

K m e ?, Norbert: Sebakritick? komunista R?bert Ro?ko   153

 

R e c e n z i e

H o l e c, Roman: Trianon  ? triumf a katastrofa (Michal K???an)   173

N e ? a s o v ?, Denisa: Obrazy nep??tele v ?eskoslovensku 1948?1956 (Michal Mako)   177

M o r a v ? ? k o v ?, Henrieta, S z a l a y, Peter, H a b e r l a n d o v ?, Katar?na, K r i ? t e k o v ?, Laura a Monika B o ? k o v ?: Bratislava (ne)pl?novan? mesto. Bratislava (un)planned city (Elena Mannov?   183

? v o r c, Peter a Peter K o v a ?, eds.: Rok 1919 a ?eskoslovensko. Postavenie a premeny perif?ri? nov?ho ?t?tu v procese jeho kon?tituovania (Erik Ondria)   187