Historick? ?asopis 02/2014
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

204

Rok vydania

2014

Hmotnosť

336,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Historiografia

H a b a j, Michal: Herodotov ohlas v antike 181

 

? t ? d i e

H a r d i, Djura: Obrazy z ka?dodenn?ho ?ivota ??achtickej rodiny Drugethovcov ako paradigma rytierskej kult?ry a sp?sobu ?ivota novej aristokracie 203

D u d e k o v ?, Gabriela: Syst?m soci?lnej starostlivosti v Bratislave v 19. storo?? a jeho moderniz?cia na prelome 19. a 20. storo?ia 225

G a b z d i l o v ?, So?a: Pr?stup vedenia Komunistickej strany Slovenska k ma?arsk?m komunistom na prelome ?tyridsiatych a p??desiatych rokov 20. storo?ia  253

B a ? t o v ?, Petra: Prom?ny a konstanty kulturn? diplomacie N?mecka a Rakouska v 60. a 70. letech 20. stolet? ve srovn?n? se zem?mi z?padn? Evropy a USA  275

 

M a t e r i ? l y

D r g o, J?n: Legislat?vne vymedzenie pojmu ?id v II. ?esko-Slovenskej republike, I. Slovenskej republike a Protektor?te ?echy a Morava v rokoch 1938 ? 1942  303

 

D i s k u s i a

B a r t l, J?lius: Op?? o kr??ovskom titule Sv?topluka I.   325

 

R e c e n z i e

V ? r ? s, L?zsl?. Analytick? historiografia versus n?rodn? dejiny (J?n Halu?ka)  335

L a b a n c, Peter. V?voj ??achty na Spi?i do za?iatku 14. storo?ia (Bernard Jozef Meli?)  338

K o l l ? r o v ?, Ivona. Slobodn? vydavate?, mysliaci ?itate? : Typografick? m?dium v jozef?nskej dobe (Tom?? Janura)  341

P o p e l k a, Petr. Zrod modern?ho podnikatelstva (Nina Pavel??kov?)  344

D u d e k o v ?, Gabriela a kol. Medzi provinciou a metropolou (Daniel Luther) 347

M a r e k, Pavel ? L u p ? o, Martin. N?stin d?jin pravosl?vn? c?rkve v 19. a 20. stolet?: Prolegomena k v?voji pravosl?v? v ?esk?ch zem?ch, na Slovensku a na Podkarpatsk? Rusi v letech 1860-1992 (Milan Katuninec)  349

? m ? d, Marek. Nep??tel : Prvn? republika. Radikalizace skupiny ?esk?ch katolick?ch intelektu?l? v letech 1918-1938 (Martin Va??)  353

K a m e n e c, Ivan. Trag?dia politika, k?aza a ?loveka : Dr. Jozef Tiso 1887 ? 1947 (Vlasta Jaksicsov?)  355

 

G l o s y  359

 

K r o n i k a  369