Historický časopis 02/2014
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

204

Rok vydania

2014

Hmotnosť

336,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Historiografia

H a b a j, Michal: Herodotov ohlas v antike 181

 

Š t ú d i e

H a r d i, Djura: Obrazy z každodenného života šľachtickej rodiny Drugethovcov ako paradigma rytierskej kultúry a spôsobu života novej aristokracie 203

D u d e k o v á, Gabriela: Systém sociálnej starostlivosti v Bratislave v 19. storočí a jeho modernizácia na prelome 19. a 20. storočia 225

G a b z d i l o v á, Soňa: Prístup vedenia Komunistickej strany Slovenska k maďarským komunistom na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia  253

B a š t o v á, Petra: Proměny a konstanty kulturní diplomacie Německa a Rakouska v 60. a 70. letech 20. století ve srovnání se zeměmi západní Evropy a USA  275

 

M a t e r i á l y

D r g o, Ján: Legislatívne vymedzenie pojmu Žid v II. Česko-Slovenskej republike, I. Slovenskej republike a Protektoráte Čechy a Morava v rokoch 1938 – 1942  303

 

D i s k u s i a

B a r t l, Július: Opäť o kráľovskom titule Svätopluka I.   325

 

R e c e n z i e

V ö r ö s, Lázsló. Analytická historiografia versus národné dejiny (Ján Haluška)  335

L a b a n c, Peter. Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia (Bernard Jozef Meliš)  338

K o l l á r o v á, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ : Typografické médium v jozefínskej dobe (Tomáš Janura)  341

P o p e l k a, Petr. Zrod moderního podnikatelstva (Nina Pavelčíková)  344

D u d e k o v á, Gabriela a kol. Medzi provinciou a metropolou (Daniel Luther) 347

M a r e k, Pavel – L u p č o, Martin. Nástin dějin pravoslávné církve v 19. a 20. století: Prolegomena k vývoji pravosláví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860-1992 (Milan Katuninec)  349

Š m í d, Marek. Nepřítel : První republika. Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938 (Martin Vašš)  353

K a m e n e c, Ivan. Tragédia politika, kňaza a človeka : Dr. Jozef Tiso 1887 – 1947 (Vlasta Jaksicsová)  355

 

G l o s y  359

 

K r o n i k a  369