Historick? ?asopis 02/2002
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

175

Rok vydania

2002

Hmotnosť

285,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

B a r t l, J?lius: Probl?m integr?cie a dezintegr?cie v stredoeur?pskom priestore pred vznikom habsburskej monarchie roku 1526   209

K u ? n i r ? k o v ?, Ingrid: Arcibratstvo sv?t?ho ?tefana v Bratislave a jeho ?innos?   225

V y v ? j a l o v ?, M?ria: Juraj Les?k pri vzniku Pre?pursk?ch nov?n   237

H e r t e l, Maro?: ?innos? profesora Vojtecha Tuku pred jeho vstupom do Slovenskej ?udovej strany roku 1922   257

P e ? e k, Jan: ?eskoslovensko-vatik?nske rokovania: od prelomu rokov 1977 ? 1978 do p?du komunistick?ho re?imu   280

 

Materi?ly

K a t u n i n e c, Milan: Zdru?enie slovensk?ch odborov?ch organiz?ci? (1923 ? 1938)   307

 

Arch?v

R y c h l ? k, Jan: V?voj na Slovensku po druhej svetovej vojne v spr?vach bulharsk?ho konzul?tu v Bratislave   323

 

Recenzie

B a r t l, J. ? D v o ? ? k o v ?, D. ? L u k a ? k a, J.: Prv? cis?r na uhorskom tr?ne. Slovensko v ?ase polstoro?nej vl?dy uhorsk?ho, ?esk?ho, lombardsk?ho a nemeck?ho kr??a a r?mskeho cis?ra ?igmunda Luxembursk?ho, syna Karola IV. (E. Frimmov?)   345

P r o k ?, P.: ?eskoslovensko a Z?pad 1945?1948 (Vztahy ?eskoslovenska se Spojen?mi st?ty, Velkou Brit?ni? a Franci? 1945?1948) (P. Petruf)   348

B a k k e, E: Doomed to Failure? The Czechoslovak Nation Project and the Slovak Autonomist Reaction 1918?1938 (M. Zemko)   350

C l a r k, C.: The Soviet Novel. History as Ritual (M. Zavack?)  355

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   357