Historický časopis 02/2022
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština - nemčina

Počet strán

192

Rok vydania

2022

Hmotnosť

317,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e 

C e l n a r, Michal: Listy osmanských hodnostárov adresované Mikulášovi Pálfymu 1588 – 1594  193

K i l i á n, Jan: Staroměstská exekuce a (Horní) Uhry. Ke vztahu popravených  českých „pánů“ k uherským zemím   217

Š v e c o v á, Adriana – L a c l a v í k o v á, Miriam: Nemanželské dieťa – relikt doby a príklad sociálnej a právnej humanizácie v slovenských právnych reáliách medzivojnového Československa   243

B u r e š, Jan: Předsednictvo ÚV KSČ v období poválečné výstavby strany do parlamentních voleb v roce 1946   271

O n d r i a, Erik: K problematike vzťahov Cyperskej republiky a Československej socialistickej republiky v rokoch 1960 – 1964   305

 

A r c h í v 

B a k a, Igor – S c h v a r c, Michal: Dokumenty o účasti jednotiek slovenskej Zaisťovacej divízie na protipartizánskej operácii „Bamberg“ na prelome marca a apríla 1942  331

 

R e c e n z i e 

B e n k o, Juraj – D u d e k o v á K o v á č o v á , Gabriela a kol.: „S ľudom a pre ľud“ Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky (Martina Gajdošová)  359

S t a c h e r, Georg: Österreich – Ungarn, Deutschland und der Friede Oktober 1916 bis November 1918 (Dušan Kováč)   364

B y s t r z a k, Magdalena: Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) (Dušan Škvarna)   369

M a d l, Claire – P í š a, Petr – W ö g e r b a u e r, Michael: Buchwesen in Böhmen 1749 – 1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker (Ivona Kollárová)   371

S z e g h y, Gabriel, ed.: Studia Cassoviensia Nova. Košice vo svetle nových poznatkov (Miroslav Nemec)   374

 

N e k r o l ó g 

Za prof. PhDr. Júliusom Bartlom, CSc. (Róbert Letz)   379