Historick? ?asopis 02/2022
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina - nem?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2022

Hmotnosť

317,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e 

C e l n a r, Michal: Listy osmansk?ch hodnost?rov adresovan? Mikul??ovi P?lfymu 1588 ? 1594  193

K i l i ? n, Jan: Starom?stsk? exekuce a (Horn?) Uhry. Ke vztahu popraven?ch  ?esk?ch ?p?n?? k uhersk?m zem?m   217

? v e c o v ?, Adriana ? L a c l a v ? k o v ?, Miriam: Neman?elsk? die?a ? relikt doby a pr?klad soci?lnej a pr?vnej humaniz?cie v slovensk?ch pr?vnych re?li?ch medzivojnov?ho ?eskoslovenska   243

B u r e ?, Jan: P?edsednictvo ?V KS? v obdob? pov?le?n? v?stavby strany do parlamentn?ch voleb v roce 1946   271

O n d r i a, Erik: K problematike vz?ahov Cyperskej republiky a ?eskoslovenskej socialistickej republiky v rokoch 1960 ? 1964   305

 

A r c h ? v 

B a k a, Igor ? S c h v a r c, Michal: Dokumenty o ??asti jednotiek slovenskej Zais?ovacej div?zie na protipartiz?nskej oper?cii ?Bamberg? na prelome marca a apr?la 1942  331

 

R e c e n z i e 

B e n k o, Juraj ? D u d e k o v ? K o v ? ? o v ? , Gabriela a kol.: ?S ?udom a pre ?ud? Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky (Martina Gajdo?ov?)  359

S t a c h e r, Georg: ?sterreich ? Ungarn, Deutschland und der Friede Oktober 1916 bis November 1918 (Du?an Kov??)   364

B y s t r z a k, Magdalena: Kritik v spolo?nosti. Spory Alexandra Matu?ku (1930 ? 1938) (Du?an ?kvarna)   369

M a d l, Claire ? P ? ? a, Petr ? W ? g e r b a u e r, Michael: Buchwesen in B?hmen 1749 ? 1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchh?ndler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker (Ivona Koll?rov?)   371

S z e g h y, Gabriel, ed.: Studia Cassoviensia Nova. Ko?ice vo svetle nov?ch poznatkov (Miroslav Nemec)   374

 

N e k r o l ? g 

Za prof. PhDr. J?liusom Bartlom, CSc. (R?bert Letz)   379