Historick? ?asopis 01/2002
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

208

Rok vydania

2002

Hmotnosť

332,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?vod

? i ? a j, Viliam: XII. zjazd Slovenskej historickej spolo?nosti pri SAV   3

 

Poh?ad na desa? rokov v?voja

K o v ? ?, Du?an: Slovensk? historiografia desa? rokov po. Z?mery a ich realiz?cia   5

B y s t r i c k ?, Valeri?n: K niektor?m probl?mom v?voja historiografie na Slovensku v 90. rokoch 20. storo?ia   10

K a m e n e c, Ivan: Nieko?ko pozn?mok o schopnosti (neschopnosti) k sebareflexii alebo na?a nepripravenos? k polemick?m diskusi?m   19

H o l e c, Roman: Historik a peniaze (alebo podiel pe?az? na po?ud?ten? historika)   24

B a ? u r ? k, Jozef: Historik, jeho tvorba a probl?my na prelome tis?cro?ia   27

V a r i n s k ?, Vladim?r: Aktu?lne probl?my slovenskej historiografie po novembri 1989 (kontroverzie z poh?adu ?ud?ckej emigr?cie)   34

 

K hodnoteniu jednotliv?ch obdob?

K o h ? t o v ?, M?ria: ?lovek ako objekt historick?ho v?skumu (so zameran?m na obdobie novoveku)   40

T a j t ? k, Ladislav: K niektor?m ot?zkam hodnotenia revol?cie 1848/49 na Slovensku   43

P o d r i m a v s k ?, Milan: Probl?my v?skumu formovania modernej slovenskej spolo?nosti na za?iatku 20. storo?ia   48

B a r t l o v ?, Alena: Nov? trendy v spracovan? slovensk?ch dej?n medzivojnov?ho obdobia v rokoch 1995 ? 1999   55

B a r n o v s k ?, M.: K v?skumu povojnov?ch dej?n Slovenska v poslednom desa?ro??   66

 

N?rodnostn? a etnick? men?iny

Z e m k o, Milan: K problematike v?skumu dej?n n?rodnostn?ch men??n na Slovensku za prvej ?SR 73

D a n i l ? k, Michal: Dejiny Rus?nov-Ukrajincov v slovenskej historiografii   80

 

V?eobecn? dejiny

F e r e n ? u h o v ?, Bohumila: Dejiny medzin?rodn?ch vz?ahov a slovensk? historiografia    90

I v a n t y ? y n o v ?, Tatiana: O probl?me kontinuity a diskontinuity historiografie v?eobecn?ch dej?n na Slovensku   102

P a w l i k o v ?-V i l h a n o v ?, Viera: Africk? historick? veda za uplynul? polstoro?ie: Bilancia a perspekt?vy  107

 

Region?lne dejiny

K o l l ? r o v ?, Zuzana: Spi?sk? region?lna historiografia od roku 1989   120

 

Pomocn? vedy historick?

N o v ? k, Jozef: ?spe?n? i problematick? kroky na?ej heraldiky a geneal?gie   127

S o k o l o v s k ?, Leon: Arch?vnictvo a pomocn? vedy historick? Filozifickej fakulty Univerzity Komensk?ho v Bratislave v poslednom dec?niu 20. storo?ia  132

K a r t o u s, Peter: Pr?stup k arch?vnym dokumentom v novopripravovanom z?kone o arch?voch a registrat?rach   137

 

Vyu?ovanie dejepisu

K r a t o c h v ? l, Viliam: K dimenzii (mo?n?ho) zmyslu v?u?by dejepisu   141

A l b e r t y, J?lius: Potreba obnovi? sekciu pre v?u?bu dejepisu. Tvorba u?ebn?c dejepisu ? najaktu?lnej?ia ?loha   148

 

RECENZIE   155 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   165