Historický časopis 01/2002
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

208

Rok vydania

2002

Hmotnosť

332,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

Č i č a j, Viliam: XII. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV   3

 

Pohľad na desať rokov vývoja

K o v á č, Dušan: Slovenská historiografia desať rokov po. Zámery a ich realizácia   5

B y s t r i c k ý, Valerián: K niektorým problémom vývoja historiografie na Slovensku v 90. rokoch 20. storočia   10

K a m e n e c, Ivan: Niekoľko poznámok o schopnosti (neschopnosti) k sebareflexii alebo naša nepripravenosť k polemickým diskusiám   19

H o l e c, Roman: Historik a peniaze (alebo podiel peňazí na poľudštení historika)   24

B a ď u r í k, Jozef: Historik, jeho tvorba a problémy na prelome tisícročia   27

V a r i n s k ý, Vladimír: Aktuálne problémy slovenskej historiografie po novembri 1989 (kontroverzie z pohľadu ľudáckej emigrácie)   34

 

K hodnoteniu jednotlivých období

K o h ú t o v á, Mária: Človek ako objekt historického výskumu (so zameraním na obdobie novoveku)   40

T a j t á k, Ladislav: K niektorým otázkam hodnotenia revolúcie 1848/49 na Slovensku   43

P o d r i m a v s k ý, Milan: Problémy výskumu formovania modernej slovenskej spoločnosti na začiatku 20. storočia   48

B a r t l o v á, Alena: Nové trendy v spracovaní slovenských dejín medzivojnového obdobia v rokoch 1995 – 1999   55

B a r n o v s k ý, M.: K výskumu povojnových dejín Slovenska v poslednom desaťročí   66

 

Národnostné a etnické menšiny

Z e m k o, Milan: K problematike výskumu dejín národnostných menšín na Slovensku za prvej ČSR 73

D a n i l á k, Michal: Dejiny Rusínov-Ukrajincov v slovenskej historiografii   80

 

Všeobecné dejiny

F e r e n č u h o v á, Bohumila: Dejiny medzinárodných vzťahov a slovenská historiografia    90

I v a n t y š y n o v á, Tatiana: O probléme kontinuity a diskontinuity historiografie všeobecných dejín na Slovensku   102

P a w l i k o v á-V i l h a n o v á, Viera: Africká historická veda za uplynulé polstoročie: Bilancia a perspektívy  107

 

Regionálne dejiny

K o l l á r o v á, Zuzana: Spišská regionálna historiografia od roku 1989   120

 

Pomocné vedy historické

N o v á k, Jozef: Úspešné i problematické kroky našej heraldiky a genealógie   127

S o k o l o v s k ý, Leon: Archívnictvo a pomocné vedy historické Filozifickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v poslednom decéniu 20. storočia  132

K a r t o u s, Peter: Prístup k archívnym dokumentom v novopripravovanom zákone o archívoch a registratúrach   137

 

Vyučovanie dejepisu

K r a t o c h v í l, Viliam: K dimenzii (možného) zmyslu výučby dejepisu   141

A l b e r t y, Július: Potreba obnoviť sekciu pre výučbu dejepisu. Tvorba učebníc dejepisu – najaktuálnejšia úloha   148

 

RECENZIE   155 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   165