Historick? ?asopis 05 ? 06/1993
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

240

Rok vydania

1993

Hmotnosť

390,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die 

M a r s i n a, Richard: Nitrianske biskupstvo a jeho biskupi od 9. do polovice 13. storo?ia   529

M a r e ? k o v ?, Marie: Politick? autonomie a vnit?n? samospr?va v?chodoslovensk?ch svobodn?ch kr?lovsk?ch m?st v 17. stolet?   543

K r a j ? o v i ?, Milan: Medzin?rodn? podmienky slovensk?ho n?rodn?ho hnutia 19. storo?ia   551

H o l e c, Roman: Tulip?nov? hnutie ako forma ekonomick?ho nacionalizmu a Slovensko   567

H r o n s k ?, Mari?n: Priebeh vojensk?ho konfliktu ?SR s Ma?arskom roku 1919   583

A n g e r, Jan: N?rodnostn? ?trukt?ra d?stojn?ckeho zboru ?esko-slovenskej arm?dy v rokoch 1918 ? 1938   622

B o b r ? k, Miroslav: Nemeck? telov?chovn? organiz?cie a spolky na Slovensku v rokoch 1929 ? 1938   639

C a m b e l, Samuel: Soci?lno-ekonomick? a politick? v?chodisk? slovenskej pozemkovej reformy (1938 ? 1945)   654

? i e r n a-L a n t a y o v ?, Dagmar: Kontinuita sovietskych geopolitick?ch z?ujmov v strednej a juhov?chodnej Eur?pe v rokoch 1939 ? 1947   669

 

Rozh?ady

M a g d o l e n o v ?, Anna: N?rodn? a ?t?tna idea v diele Franti?ka Hru?ovsk?ho   684

P e t r u f, Pavol: Vz?ahy medzi Slovenskom a Franc?zskom v rokoch 1939 ? 1944  693

F i r s o v, F. Jevgenij: Liber?lnodemokratick? myslenie ?SR v z?pase za z?klady parlamentn?ho syst?mu   706

B a r t a, J?nos: V?voj agr?rneho myslenia v Uhorsku v 17. a 18. storo??   715

 

Recenzie

Dejiny Slovenska III. Od roku 1848 do konca 19. storo?ia (M. P?sch)   721

V a v r o v i ?, J.: J?n Pal?rik. Jeho ekumenizmus a panslavizmus (R. Holec)   723

G u t s c.h e, W.: Wilhelm II. Der letzte Kaiser des Deutschen Reiches; G u t s c h e, W.: Ein Kaiser im Exil. Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. im Holland (D. Kov??)   725

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA