Historický časopis 05 – 06/1993
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

240

Rok vydania

1993

Hmotnosť

390,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie 

M a r s i n a, Richard: Nitrianske biskupstvo a jeho biskupi od 9. do polovice 13. storočia   529

M a r e č k o v á, Marie: Politická autonomie a vnitřní samospráva východoslovenských svobodných královských měst v 17. století   543

K r a j č o v i č, Milan: Medzinárodné podmienky slovenského národného hnutia 19. storočia   551

H o l e c, Roman: Tulipánové hnutie ako forma ekonomického nacionalizmu a Slovensko   567

H r o n s k ý, Marián: Priebeh vojenského konfliktu ČSR s Maďarskom roku 1919   583

A n g e r, Jan: Národnostná štruktúra dôstojníckeho zboru česko-slovenskej armády v rokoch 1918 – 1938   622

B o b r í k, Miroslav: Nemecké telovýchovné organizácie a spolky na Slovensku v rokoch 1929 – 1938   639

C a m b e l, Samuel: Sociálno-ekonomické a politické východiská slovenskej pozemkovej reformy (1938 – 1945)   654

Č i e r n a-L a n t a y o v á, Dagmar: Kontinuita sovietskych geopolitických záujmov v strednej a juhovýchodnej Európe v rokoch 1939 – 1947   669

 

Rozhľady

M a g d o l e n o v á, Anna: Národná a štátna idea v diele Františka Hrušovského   684

P e t r u f, Pavol: Vzťahy medzi Slovenskom a Francúzskom v rokoch 1939 – 1944  693

F i r s o v, F. Jevgenij: Liberálnodemokratické myslenie ČSR v zápase za základy parlamentného systému   706

B a r t a, János: Vývoj agrárneho myslenia v Uhorsku v 17. a 18. storočí   715

 

Recenzie

Dejiny Slovenska III. Od roku 1848 do konca 19. storočia (M. Písch)   721

V a v r o v i č, J.: Ján Palárik. Jeho ekumenizmus a panslavizmus (R. Holec)   723

G u t s c.h e, W.: Wilhelm II. Der letzte Kaiser des Deutschen Reiches; G u t s c h e, W.: Ein Kaiser im Exil. Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. im Holland (D. Kováč)   725

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA