Historický časopis 01/2014
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

180

Rok vydania

2014

Hmotnosť

300,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

Ž i g o, Pavol: Neznámy text na plakete z Bojnej  3

J a n u r a, Tomáš – Z v e d e l o v á, Kristína: Aristokratické rezidencie v Trenčianskej stolici na príklade kaštieľa v Tepličke nad Váhom  19

F e r e n č u h o v á, Bohumila: Remilitarizácia Rýnskej zóny 7. marca 1936. Otázka hraníc a medzinárodnej bezpečnosti (aj) v strednej Európe  39

J a k s i c s o v á, Vlasta: Komunistický intelektuál – víťaz i porazený hodnotového sporu v „medzičase“ pred komunistickou diktatúrou  61

 

R o z h ľ a d y

K š i ň a n, Michal: Politika vs. história? Diskusie v slovenskej historiografii  91

 

M a t e r i á l y

I v a n i č, Peter: Osídlenie Žiarskej kotliny v stredoveku  115

 

D i s k u s i a

V o d r á ž k a, Mirek: Prolegomena k historiografii. Poznámky ke knize László Vöröse  127

 

R e c e n z i e

D v o ř á č k o v á - M a l á, Dana – Z e l e n k a, Jan. Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců (Pavol Hudáček)  133

L e n g y e l o v á, Tünde a kol. Thurzovci a ich historický význam (Tomáš Janura) 138

K u š n i r á k o v á, Ingrid a kol. „Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet.“ Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti (Dušan Škvarna)  140

F e r e n č u h o v á, Bohumila – Z e m k o, Milan a kol. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939 (Ivan Kamenec)  142

S e g e š, Dušan – H e r t e l, Maroš – B y s t r i c k ý, Valerián. Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938 – 1939 (Martin Vašš)  145

P e š e k, Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Na ceste k moci (1945 – 1948), pri moci – od prevratu k pokusu o reformu (1948 – 1960) (Stanislav Sikora)  148

 

G l o s y 151

 

K r o n i k a  165