Historick? ?asopis 01/2014
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

180

Rok vydania

2014

Hmotnosť

300,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

? i g o, Pavol: Nezn?my text na plakete z Bojnej  3

J a n u r a, Tom?? ? Z v e d e l o v ?, Krist?na: Aristokratick? rezidencie v Tren?ianskej stolici na pr?klade ka?tie?a v Tepli?ke nad V?hom  19

F e r e n ? u h o v ?, Bohumila: Remilitariz?cia R?nskej z?ny 7. marca 1936. Ot?zka hran?c a medzin?rodnej bezpe?nosti (aj) v strednej Eur?pe  39

J a k s i c s o v ?, Vlasta: Komunistick? intelektu?l ? v??az i porazen? hodnotov?ho sporu v ?medzi?ase? pred komunistickou diktat?rou  61

 

R o z h ? a d y

K ? i ? a n, Michal: Politika vs. hist?ria? Diskusie v slovenskej historiografii  91

 

M a t e r i ? l y

I v a n i ?, Peter: Os?dlenie ?iarskej kotliny v stredoveku  115

 

D i s k u s i a

V o d r ? ? k a, Mirek: Prolegomena k historiografii. Pozn?mky ke knize L?szl? V?r?se  127

 

R e c e n z i e

D v o ? ? ? k o v ? - M a l ?, Dana ? Z e l e n k a, Jan. Curia ducis, curia regis. Panovnick? dv?r za vl?dy P?emyslovc? (Pavol Hud??ek)  133

L e n g y e l o v ?, T?nde a kol. Thurzovci a ich historick? v?znam (Tom?? Janura) 138

K u ? n i r ? k o v ?, Ingrid a kol. ?Vyjdeme v noci vo fak?ovom sprievode a rozsvietime svet.? Integra?n? a mobiliza?n? v?znam sl?vnost? v ?ivote spolo?nosti (Du?an ?kvarna)  140

F e r e n ? u h o v ?, Bohumila ? Z e m k o, Milan a kol. V medzivojnovom ?eskoslovensku 1918 ? 1939 (Ivan Kamenec)  142

S e g e ?, Du?an ? H e r t e l, Maro? ? B y s t r i c k ?, Valeri?n. Slovensko a slovensk? ot?zka v po?sk?ch a ma?arsk?ch diplomatick?ch dokumentoch v rokoch 1938 ? 1939 (Martin Va??)  145

P e ? e k, Jan. Komunistick? strana Slovenska. Dejiny politick?ho subjektu I. Na ceste k moci (1945 ? 1948), pri moci ? od prevratu k pokusu o reformu (1948 ? 1960) (Stanislav Sikora)  148

 

G l o s y 151

 

K r o n i k a  165