Historick? ?asopis 01/1993
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

112

Rok vydania

1993

Hmotnosť

192,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

D v o ? ? k o v ?, Daniela: Stiborovci v Uhorsku   3

? u r k o v ?, M?ria: S?dliskov? pomery na Vig?a?skom panstve do za?iatku 16. storo?ia  23

H a l l o n, ?udov?t: V?voj technickej z?kladne priemyslu na Slovensku v rokoch 1924 ? 1930  36

K ? z m ? ? ? v ?, ?ubica: ?eskoslovensk? strana n?rodnosocialistick? na Slovensku v rokoch 1919 ? 1929   50

 

Rozh?ady

G ? l i k, Mari?n: Exotick? a tvoriv? v eur?pskom kult?rnom okruhu   60

 

Materi?ly

H o r v ? t h, Pavel: Svetsk? ?lenovia Slovensk?ho u?en?ho tovari?stva   69

 

Arch?v

R y c h l ? k, Jan: Memorandum R. W. Setona-Watsona o postaven? ma?arskej men?iny na Slovensku z roku 1928   76

 

Recenzie

K ? n y a, P.: Krvav? s?d (I. Mrva)   90

S c h ? d l, G.: Kroatische Nationalpolitik und Jugoslavenstvo (M. Kraj?ovi?)   91

C?fer (Vlastivedn? monografia) (P. Horv?th)   93

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   95