Historický časopis 02/2004
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (len e-verzia)

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

200

Rok vydania

2004

Hmotnosť

315,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

O slovenskej historiografii v Collegium Carolinum

K o v á č, Dušan: Popoluška slovenskej historiografie – vlastné dejiny   233
M a n n o v á, Elena: Clio na slovenský spôsob. Problémy a nové prístupy historiografie na Slovensku po roku 1989  239
W i n k l e r, Martina: Pohľad zblízka a z diaľky: výskum Slovenska v Severnej Amerike a stredoeurópske diskusie   247
P o d o b a, Juraj: Národná identita a "Erinnerungspolitik" v slovenskej historiografii: niekoľko kritických postrehov od "susedov"   261
H a s l i n g e r, Peter: Národné alebo nadnárodné dejiny? Historiografia o Slovensku v európskom kontexte   269
Z a v a c k á, Marína: Súčasná slovenská historiografia s tematikou politických dejín 20. storočia so zreteľom na totalitné režimy   281
K a m e n e c, Ivan: Poznámky k historiografii dvoch totalitných režimov na Slovensku   291
Š v o r c, Peter: Slovenská historiografia a regionálne dejiny 19. a 20. storočia. Slovensko ako regionálny prvok v historickom výskume   295
K o v á c s, Éva: Priepasť medzi ‚longue durée' a ‚microstoria': príklad Komárom/Komárno/Komorn v medzivojnovom období  309
N i ž ň a n s k ý, Eduard: Slovenská historiografia v 90. rokoch 20. storočia o holokauste   317
D u d e k o v á, Gabriela: Sociálne dejiny 19. a 20. storočia na Slovensku – bilancia a nové impulzy   331
V o š a h l í k o v á, Pavla: Česko-slovenské vztahy v zrcadle sociálních dějin   347
M a c h o, Peter: Poznámky k výskumu kolektívnych identít v 19. a 20. storočí na Slovensku   353
R y c h l í k, Jan: Výzkum slovenských dějin v České republice   363
L i p t á k, Ľubomír: Slovo k slovenskej historiografii   375
Zhrnutie   377

 

R e c e n z i e

M a n n o v á, E.: Krátke dejiny Slovenska (M. Zemko)   379
P e t r a n s k ý, I. A.: Štát a katolícka cirkev na Slovensku 1945 – 1946 (S. Sikora)   381
D u l e b a, A.: Ukrajina a Slovensko (M. Nevrlý)   384
C h a r l e, Ch: Paříž na přelomu století, kultura a politika fin de siѐcle (B. Ferenčuhová)   386
Z e i d l e r, M.: A magyar irredenta kultusz a két világháború között (M. Michela)   389
T ö n s m e y e r, T.: Das Dritte Reich und Slowakei 1939–1945. Politische Alltag zwischen Kooperation und Eigensinn (D. Čierna-Lantayová)   392
P o l i a n, P.: Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR (M. Zavacká)   394

 

G L O S Y – B I B L I O G R A F I A – K R O N I K A