Historick? ?asopis 02/2004
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py (len e-verzia)

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

200

Rok vydania

2004

Hmotnosť

315,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

O slovenskej historiografii v Collegium Carolinum

K o v ? ?, Du?an: Popolu?ka slovenskej historiografie ? vlastn? dejiny   233
M a n n o v ?, Elena: Clio na slovensk? sp?sob. Probl?my a nov? pr?stupy historiografie na Slovensku po roku 1989  239
W i n k l e r, Martina: Poh?ad zbl?zka a z dia?ky: v?skum Slovenska v Severnej Amerike a stredoeur?pske diskusie   247
P o d o b a, Juraj: N?rodn? identita a "Erinnerungspolitik" v slovenskej historiografii: nieko?ko kritick?ch postrehov od "susedov"   261
H a s l i n g e r, Peter: N?rodn? alebo nadn?rodn? dejiny? Historiografia o Slovensku v eur?pskom kontexte   269
Z a v a c k ?, Mar?na: S??asn? slovensk? historiografia s tematikou politick?ch dej?n 20. storo?ia so zrete?om na totalitn? re?imy   281
K a m e n e c, Ivan: Pozn?mky k historiografii dvoch totalitn?ch re?imov na Slovensku   291
? v o r c, Peter: Slovensk? historiografia a region?lne dejiny 19. a 20. storo?ia. Slovensko ako region?lny prvok v historickom v?skume   295
K o v ? c s, ?va: Priepas? medzi ?longue dur?e' a ?microstoria': pr?klad Kom?rom/Kom?rno/Komorn v medzivojnovom obdob?  309
N i ? ? a n s k ?, Eduard: Slovensk? historiografia v 90. rokoch 20. storo?ia o holokauste   317
D u d e k o v ?, Gabriela: Soci?lne dejiny 19. a 20. storo?ia na Slovensku ? bilancia a nov? impulzy   331
V o ? a h l ? k o v ?, Pavla: ?esko-slovensk? vztahy v zrcadle soci?ln?ch d?jin   347
M a c h o, Peter: Pozn?mky k v?skumu kolekt?vnych ident?t v 19. a 20. storo?? na Slovensku   353
R y c h l ? k, Jan: V?zkum slovensk?ch d?jin v ?esk? republice   363
L i p t ? k, ?ubom?r: Slovo k slovenskej historiografii   375
Zhrnutie   377

 

R e c e n z i e

M a n n o v ?, E.: Kr?tke dejiny Slovenska (M. Zemko)   379
P e t r a n s k ?, I. A.: ?t?t a katol?cka cirkev na Slovensku 1945 ? 1946 (S. Sikora)   381
D u l e b a, A.: Ukrajina a Slovensko (M. Nevrl?)   384
C h a r l e, Ch: Pa??? na p?elomu stolet?, kultura a politika fin de si?cle (B. Feren?uhov?)   386
Z e i d l e r, M.: A magyar irredenta kultusz a k?t vil?gh?bor? k?z?tt (M. Michela)   389
T ? n s m e y e r, T.: Das Dritte Reich und Slowakei 1939?1945. Politische Alltag zwischen Kooperation und Eigensinn (D. ?ierna-Lantayov?)   392
P o l i a n, P.: Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR (M. Zavack?)   394

 

G L O S Y ? B I B L I O G R A F I A ? K R O N I K A