Historick? ?asopis 02/1993
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

120

Rok vydania

1993

Hmotnosť

200,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

O s l a n s k ?, Franti?ek: Cirkev v stredovekej Bratislave   113

F e r e n ? u h o v ?, Bohumila: Briandov pl?n Eur?pskej feder?lnej ?nie a ?eskoslovensko: vl?da, paneur?pske hnutie, verejn? mienka   123

S t a n i s l a v, J?n: Vojenskopolitick? ot?zky spojeneckej pomoci pripravovan?mu povstaniu na ?s. ?zem? v rokoch 1942 ? 1944 do vypuknutia SNP   143

 

Rozh?ady

N a g a j o, Susumu: Pobyt Milana Rastislava ?tef?nika v Japonsku (jese? 1918)   161

 

Materi?ly

S p i e s z, Anton: Kuri?lne dediny v ?asoch urb?rskej regul?cie M?rie Ter?zie   171

 

Arch?v 

R o s e n b a u m, Karol: Denn?k Karola Alexandra Modr?niho z ?ias slovensk?ho povstania v roku 1848 ?1849  188

 

Recenzie

? p i e s z, A.: Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu (J. Bartl)   200

F ? g e d i, E.: A K?zepkori Magyarorsz?g T?rt?neti Demografi?ja (R. Marsina)   202

Stredn? a juhov?chodn? Eur?pa. Sondy do v?voja v ?tyridsiatych rokoch (M. Barnovsk? ? I. Kamenec)   204

P a t o ? k a, J.: Kac??sk? eseje o filosofii (D. Kov??)   206

K o r i n m a n, M.: L'Allemagne vue ?ailleurs (P. Petruf)   208

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   211