Historický časopis 01/2006
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

186

Rok vydania

2006

Hmotnosť

303,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

M e t o d o l ó g i a – h i s t o r i o g r a f i a

H o l e c, Roman: „Neviditeľná ruka“ trhu alebo „všadeprítomné ruky“ manažmentu (k novým diskusiám a metódam na poli hospodárskych dejín)   3

 

Š t ú d i e

H o l o t o v á-S z i n e k, Juliana: Prvá stepná ríša a jej význam v dejinách Eurázie   25

F u n d á r k o v á, Anna: Spor palatína Pavla Pálffyho s ostrihomským arcibiskupom Jurajom Lippayom   45

H o l á k, Martin: Hlinkova slovenská ľudová strana a snahy o vytvorenie katolíckeho bloku v prvej polovici 30. rokov 20. storočia   63

L o n d á k, Miroslav: Pohľady slovenských ekonómov na hospodárske postavenie Slovenska na prelome rokov 1967/1968   89

 

R o z h ľ a d y

B e d n á r o v á, Marcela: Slovanský kontext v spoločensko-politických postojoch Ľudovíta Štúra   105

 

D i s k u s i a

D v o ř á k o v á, Daniela: K niektorým problémom slovenskej historiografie II   121

S e g e š, Vladimír: Ex factis nosce rem   123

K o v á č, Dušan: K diskusii Dvořáková – Segeš   125

 

R e c e n z i e

K o v á c s, B. István: Gömörország. Egy tájhaza arcvonásai tényekben, képekben és gondolatokban (Július Alberty)   126

Listy Jána Francisciho, 1, 2. (Vladimír Matula)   132

Slovensko v Československu 1918 – 1939 (Róbert Arpáš)  135

Š m i g e ľ, M. – K r u š k o, Š., Opcia. Proces opcie a presídlenia občanov Československa do ZSSR na základe československo-sovietskej dohody z 10. júla 1946 (Miroslav Kmeť)  137

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a   140

 

K r o n i k a 168