Historick? ?asopis 01/2006
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

186

Rok vydania

2006

Hmotnosť

303,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

M e t o d o l ? g i a ? h i s t o r i o g r a f i a

H o l e c, Roman: ?Nevidite?n? ruka? trhu alebo ?v?adepr?tomn? ruky? mana?mentu (k nov?m diskusi?m a met?dam na poli hospod?rskych dej?n)   3

 

? t ? d i e

H o l o t o v ?-S z i n e k, Juliana: Prv? stepn? r??a a jej v?znam v dejin?ch Eur?zie   25

F u n d ? r k o v ?, Anna: Spor palat?na Pavla P?lffyho s ostrihomsk?m arcibiskupom Jurajom Lippayom   45

H o l ? k, Martin: Hlinkova slovensk? ?udov? strana a snahy o vytvorenie katol?ckeho bloku v prvej polovici 30. rokov 20. storo?ia   63

L o n d ? k, Miroslav: Poh?ady slovensk?ch ekon?mov na hospod?rske postavenie Slovenska na prelome rokov 1967/1968   89

 

R o z h ? a d y

B e d n ? r o v ?, Marcela: Slovansk? kontext v spolo?ensko-politick?ch postojoch ?udov?ta ?t?ra   105

 

D i s k u s i a

D v o ? ? k o v ?, Daniela: K niektor?m probl?mom slovenskej historiografie II   121

S e g e ?, Vladim?r: Ex factis nosce rem   123

K o v ? ?, Du?an: K diskusii Dvo??kov? ? Sege?   125

 

R e c e n z i e

K o v ? c s, B. Istv?n: G?m?rorsz?g. Egy t?jhaza arcvon?sai t?nyekben, k?pekben ?s gondolatokban (J?lius Alberty)   126

Listy J?na Francisciho, 1, 2. (Vladim?r Matula)   132

Slovensko v ?eskoslovensku 1918 ? 1939 (R?bert Arp??)  135

? m i g e ?, M. ? K r u ? k o, ?., Opcia. Proces opcie a pres?dlenia ob?anov ?eskoslovenska do ZSSR na z?klade ?eskoslovensko-sovietskej dohody z 10. j?la 1946 (Miroslav Kme?)  137

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a   140

 

K r o n i k a 168