Historick? ?asopis 04/1998
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

212

Rok vydania

1998

Hmotnosť

348,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

G r a u s, Igor: ?pit?l sv?tej Al?bety ako predmet z?pasu Banskej Bystrice s Turzovsko-Fuggerovsk?m mediarskym podnikom v prvej polovici 16. storo?ia   557

D e ? k, Ladislav: Zjednotenie ma?arsk?ch opozi?n?ch str?n roku 1936 na Slovensku   579

H r a d s k ?, Katar?na: Nemeck? poradcovia na Slovensku a ich ?innos?  589

M a r j i n a, Valentina V.: Sovietski a ?eskoslovensk? komunisti na prahu mieru: vypracovanie spolo?n?ho politick?ho algoritmu v rokoch 1944 ? 1945   607

L o n d ? k o v ?, Elena: K problematike slovensk?ho (po?nohospod?rskeho) ?kolstva na prahu ?es?desiatych rokov   631

 

Rozh?ady

? e ? u c h, Peter: Cirkevn? slovan?ina vo v?chodoslovenskom kult?rno-historickom a jazykovom priestore   649

 

Materi?ly

L u k e ?, Michal: Cesta k amnestii Vojtecha Tuky   663

 

Recenzie

Lexikon svetov?ch dej?n (P. Horv?th)   673

H o l e c, R.: Trag?dia v ?ernovej a slovensk? spolo?nos? (P. ?vorc)   677

Kapitoly z dej?n soci?lnej demokracie na Slovensku (J. Pe?ek)   679

S o r b y, K.: Egyptsk? revol?cia 1952 (P. Petruf)   681

Vosto?naja Jevropa v dokumentoch rossijskich archivov 1944?1953 gg. Tom I. (M. Bamovsk?)   683

T i ? k o v, V.  A.: O?erki teorii i politiki etni?nosti v Rossii (A. Si?)   686

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA  688 

 

Historiografia na Slovensku 1996 (Al?beta Sedliakov?)   713